نام دوره:
اپراتوری ایمن جرثقیل های متحرک و کارگاهی
هدف دوره:
آشنایی با مخاطرات و ریسک های کار با جرثقیل های متحرک و کارگاهی و اصول ایمنی
محتوای دوره:
- اهمیت رعایت نکات ایمنی و حیاتی و تشریح برخی حوادث
- ملاحظات ایمنی قبل و حین شروع کاربا جرثقیل متحرک
- شرایط و وظایف اپراتور جرثقیل واجد صلاحیت
شرایط و وظایف راهنماها و ریگر های واجد صلاحیت در عملیات باربرداری
- تشریح علائم ریگری
- آشنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف
- ملحقات و متعلقات اصلی جرثقیل های متحرک
- نکات ایمنی کار با جرثقیل متحرک ، آشنایی با اصطلاحات باربرداری ، ظرفیت باربرداری جرثقیل ، نمودار شعاع کار و ارتفاع باربرداری
- نکات ایمنی حمل نفر با بسکت
- نواحی باربرداری جرثقیل
- نکات ایمنی راجع به تعادل جرثقیل
- طرح و حل مسائل عملی جهت تعیین ظرفیت مجاز از روی جداول
- آشنایی با نحوه بستن صحیح بار
- موارد ایمنی در باربرداری
مخاطبین دوره:
-مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت HSE
-اپراتورهای جرثقیل های متحرک
-ریگرهای جرثقیل های متحرک
مدت دوره:
یک روز