ایمنی جرثقیل سقفی

/ایمنی جرثقیل سقفی

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی

,

فیلم حادثه سقوط جرثقیل سقفی در این فیلم مشاهده می گردد که عدم بازرسی جرثقیل سقفی و توجه نکردن به ظرفیت و اصول صحیح بستن بار، عدم بازرسی اسلینگ ها ( زنجیر ، سیم بکسل ، تسمه و ... ) و به طور کلی تجهیزات بالابری پیش از شروع عملیات و حضور افراد زیر جرثقیل [...]