دوره اپراتوری ایمن جرثقیل های برجی ساختمانی ( تاور کرین )

نام دوره:
اپراتوری ایمن جرثقیل های برجی ساختمانی ( تاور کرین )
هدف دوره:
آشنایی با اصول اپراتوری ایمن جرثقیل های برجی ساختمانی ( تاور کرین )
محتوای دوره:
- ایمنی کار با جرثقیل های برجی و جرثقیل های دکلی
- ایمنی نواحی قابل دسترسی تاور کرین
- ملاحظات ایمنی قبل از شروع به کار جرثقیل های برجی
- الزامات اندازه گیری و تعیین پایداری عقب دستگاه
- خطرات عمده هنگام کار با جرثقیل برجی
- ملاحظات ایمنی حین کار با جرثقیل های برجی
- اهمیت رعایت نکات ایمنی و حیاتی و تشریح برخی حوادث
- شرایط و وظایف اپراتور جرثقیل واجد صلاحیت
- شرایط و وظایف راهنماها و ریگر های واجد صلاحیت در عملیات باربرداری
- تشریح علائم ریگری
- آشنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف
- ملحقات و متعلقات اصلی جرثقیل های تاور
- نکات ایمنی کار با جرثقیل تاور ، آشنايي با اصطلاحات باربرداري ، ظرفيت باربرداري جرثقيل ، نمودار شعاع كار و ارتفاع باربرداري
- آشنایی با نحوه بستن صحیح بار
مخاطبین دوره:
-مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت HSE
-کارشناسان ایمنی وبهداشت HSE
-اپراتورهای تاور کرین
-ریگرهای تاور کرین
مدت دوره:
دو روزه