نام دوره : دوره آموزشی و ایمنی ریگری و بستن بار جرثقیل و لیفتراک  هدف دوره :– آشنایی با چگونگی انجام صحیح وظایف ریگر
محتوای دوره آموزشی :– ریگر یا سیم بکسل انداز کیست و چه وظایفی دارد

– علامت ده ( عامل ارتباط بین راننده و ریگر) کیست؟

– وظایف، مسئولیت ها و نکات ایمنی ریگر

– مخاطرات استفاده از تجهیزات معیوب توسط ریگر ونکات ایمنی آنها

– تجهیزات حفاظت فردی (وسایل حفاظت فردی ریگر)

– نکات راجع به عدم مهار و سقوط بار

– موقعیت نامناسب ریگر

– علائم هشدار دهنده

– نکات مربوط به بررسی وضعیت جکهای تعادلی توسط ریگر

– نکات مربوط به استفاده از رینگ و شگل و طناب مهار و … توسط ریگر

– هماهنگی بین ریگر و اپراتور

مخاطبین دوره :–مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت HSE

-کارشناسان ایمنی وبهداشت HSE

-اپراتورهای جرثقیل های برجی (تاور کرین )، جرثقیل سقفی، متحرک و لیفتراک

-ریگر و سیم بکسل انداز

  مدت دوره آموزشی :دوره یکروزه