نام دوره:
دوره پیشرفته بازرسی فنی آسانسور های الکتریکی
هدف دوره:
آشنایی با نحوه انجام بازرسی های اولیه و ادواری آسانسور های الکتریکی
محتوای دوره:

-تشریح استاندارد ملی 6303 (هدف و دامنه كاربرد؛مراجع و تعاريف )
-انواع بازرسی ایمنی اولیه و ادواری
-مسئولیت های کارفرما
-مسئولیت های نصب کنندگان آسانسور
-لوازم مورد نیاز جهت بازرسی آسانسور
-بازرسی از چاه آسانسور
-بازرسی از درب طبقات و کابین آسانسور
-بازرسی وزنه تعادل
-بازرسی از موتور و تابلوها و قطعات برقی
-بازرسی از موتور خانه و محل قرار گرفتن فلکه ها
-بازرسی طناب های فولادی
-بازرسی ترمز ایمنی ( پاراشوت)
-بازرسی گاورنر
-بازرسی ریل راهنما
-بازرسی ضربه گیر
-بازرسی فواصل ( فواصل هوایی بین کابین و ... )
-بازرسی سیستم محرکه آسانسور
-مشخصات فنی موتور و گیربکس
-بازرسی لوازم و تجهیزات و حفاظت الکتریکی
-بازرسی کلیدهای اصلی
-کنترل عملکرد آسانسور (آزمون های عملکردی )
-نحوه تکمیل مدارک مورد نیاز بازرسی فنی
-تکمیل چک لیست بازرسی فنی
-نحوه پر کردن چک لیست و مدارک لازم جهت -تشکیل پرونده
-آشنایی با محاسبات و -نقشه های لازم جهت -بازرسی آسانسور
- اولویتها و علائم
مخاطبین دوره:

- مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت (HSE)
- بازرسین اسانسور
- نصاب ها و سایر افراد مرتبط با آسانسور
مدت دوره:
دو روز