نام دوره:
اپراتوری ایمن جرثقیل های سقفی و دروازه ای
هدف دوره:
آشنایی با کار ایمن با جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جلوگیری از رخداد حوادث
محتوای دوره:
- اهمیت رعایت نکات ایمنی و حیاتی و تشریح برخی حوادث
- ایمنی کار با جرثقیل های سقفی و دروازه ای
- شرایط و وظایف اپراتور جرثقیل واجد صلاحیت
- شرایط و وظایف راهنماها و ریگر های واجد صلاحیت در عملیات باربرداری
- تشریح علائم ریگری
- آشنایی ریگر با تعیین میزان حمل ایمنی بار توسط جرثقیل در شرایط مختلف
- ملحقات و متعلقات اصلی جرثقیل های سقفی و دروازه ای
- نکات ایمنی کار با جرثقیل های سقفی و دروازه ای ، آشنايي با اصطلاحات باربرداري ، ظرفيت باربرداري جرثقيل ، نمودار شعاع كار و ارتفاع باربرداري
- طرح و حل مسائل عملي جهت تعيين ظرفيت مجاز از روي جداول
- آشنایی با نحوه بستن صحیح بار
- موارد ایمنی در باربرداری
مخاطبین دوره:
-مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت HSE
-اپراتورها و ریگرهای جرثقیل های سقفی ودروازه ای
مدت دوره:
یک روز