استاندارد ملی ۱۶۲۹۱ جرثقیل- سیم بکسل-نگهداری و تعمیرات-بازرسی و از رده خارج کردن


 

ﻫﺪف و داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑرد

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ استاندارد سیم بکسل ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ بازرسی ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و نگهداری و ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن طناب های سیمی ( سیم بکسل ) ﻓﻮﻻدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ وﻳﻨﭻ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺳﺖ .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ( سیم بکسل ) ﻛﻪ در اﻧﻮاع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ هایی ﻛﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO 4306-1 درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮد دارد .

اﻟﻒ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ و ﺑﻨﺪری

ب – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﻲ ( جرثقیل ﻫﺎی ﺑﺎزویی، دﻳﻮار ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮک)

پ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻋﺮﺷﻪ ای

ت – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی دﻛﻞ دار ﻛﺸتی

ث – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی دﻛﻞ دار ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻮم ﺛﺎبت

ج – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺷﻨﺎور

چ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک

ح – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺳﻘفی

خ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﭘﻞ دار و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻞ دار ﺑﻨﺪری

د – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﭘﻞ دار و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻞ دار

ذ – ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی رﻳلی

ر- ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﺑﺮجی

ز- ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺎزه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑستر درﻳﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺷﻨﺎور .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی ( سیم بکسل )به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻗﻼب، ﭼﻨﮕﻚ، ﻣﮕنت، بیل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺒﺎرش دﺳﺘﻲ، اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻫﻮﻳﺴﺖ و مجموعه وینچ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﭘﻼﺳتیک فرموله ﻳﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﺸﺮده ﺑﺮای ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی در

ﻫﻮﻳﺴﺖ ﻫﺎی تک ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻜست ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﻌﺪاد

زیاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دروﻧﻲ اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ دﻳﮕﺮی از

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﻨﺎب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺸﺪار، ﺑﺮای ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮعه ای ﻣﻌﻴﺎری ﺑﺮای

ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از رده ﻃﻨاب ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

۲ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺰامی

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺮ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻛﻲ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸار

ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴست . در ﻣﻮرد

ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻌدی

آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .

۲ – ۱ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ۱۴۱۲۹ ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴﻤﻲ ﻓﻮﻻدی – واژه نامه – ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻃﺒقه بندی

 

۳ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎریف

در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه بر اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻳﺎ ﺗﻌﺎریف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ۱۴۱۲۹ ،

اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود .

۳ – ۱

ﻗﻄﺮ اﺳمی

d

ﻗﻄﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

۳ – ۲

ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه

ﻗﻄﺮ واﻗﻌﻲ

d m

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻛﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ به ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﻗﻄﺮ داﻳﺮه ﻣﺤﺎط ﻛﻨﻨﺪه

ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻨاب .

۳ – ۳

ﻗﻄﺮ ﻣرجع

d ref

ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب که خم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ( ﺑﺎز ﺷﺪن از روی درام)

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می شود.

– ۴

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻨﺎب در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ دور درام ﻳﺎ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ روی درام ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی ﺣﺮﻛﺖ می کند(در

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪن ﻃﻨﺎب دور درام، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻳﻚ دور، ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ دور ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻫﻞ داده

می ﺷﻮد . ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور درام، ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣرکت

می کند، اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺒور ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

۳ – ۵

ﻻﻳﻪ

یک ردﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دور درام

۳ – ۶

ﺣلقه

ﻣﺎﺳﻮره ﻟﺒﻪ دار ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دور آن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

۳ – ۷

آزﻣﻮن دوره ای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی

ﺑﺎزرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻋﻤﻴﻖ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻃﻨﺎب و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﻃﻨﺎب در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن .

ﻳﺎدآوری – در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آزﻣﻮن ﻛﺎمل ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه میﺷﻮد .

۳ – ۸

ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح (ماهر)

( ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴمی) ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ دارای ﭼﻨﺎن داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻃﻨﺎب ﻫﺎی سیمی

ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و وﻳﻨﭻ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در

خدمت ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨین بیشینه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .

۳ – ۹

ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷکاف

ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻴﻦ دور رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ دو رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﻔﺘﻪ می ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ (ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻃﻨﺎب در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻜﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎف، ﺑﻪ آنها

اﺷﺎره ﺷﻮد .

۳- ۱۰

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪت

ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن از رده ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ رتبه ﺑﻨﺪی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﺎهش

ﻗﻄﺮ و ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ

۴ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮات

۴ – ۱ ﻛﻠﻴﺎت

د،ر ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﻨاب اصول

ﻛﻠﻲ ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ۴ – ۲ ﺎﺗ ۴ – ۷ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮوی ﺷﻮند.

۴ – ۲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ طناب

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻃﻨﺎب ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﻨﺎب و یا

ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح اعلام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی

ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، ﻗﻄﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه بافت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ (ﻋﻠﻲ الخصوص ﻧﻴﺮوی کششی

ﺷﻜﺴﺖ ﻛﻤﻴﻨﻪ ) ﺑﺮ روی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻃﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .

در ﺧﺼﻮص ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب ( ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﺮخش) ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از روش ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ

ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن اﻧﺘﻬﺎ ﻫﺎی ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای تهیه

ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، مانند ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺷﺪه، ﻫﺮ دوﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻴﭽﺶ ﻃﻨﺎب ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

ﺷﻜﻞ ۱ ﻣﺜﺎﻟﻲ را از ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﺮای ﺑﺮش ﻧﺸﺎن می دهد . ﺑﺮای ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب

( ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭼﺮخش) ، و ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮازی – بسته، آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎشد . ﻃﻨﺎب ﻫﺎی

ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﻴﭽﺶ کم ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﻴﭽﺶ ﭘﺲ از ﺑﺮش دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﻳﺎدآوری – آﻣﺎده ﺳﺎزی در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ” بستن ” ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎر اﻧﺘﻬﺎیی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎسبی از ﻃﻨﺎب ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، سازنده

ﻃﻨﺎب و ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ از مهار اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از نوعی که ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه

از سوی سازنده جرثقیل در راهنمای عملیات ﻣﻲ باشد ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﻧﺘﻬﺎی واﻳﺮ ﺑﻪ درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، مجموعه ﻗﻼبﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﻼب ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

آماده سازی سیم بکسل پیش از بریدن

 

۴ – ۳ ﺗﺨﻠﻴﻪ و اﻧﺒﺎرش ﻃﻨاب

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث و / ﻳ،ﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺧﻮد طناب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ماسوره ها وﻛﻮیلﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻼب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎی لیفتراک

و ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﻨﺎب ﺷﻮند ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .

ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﻨﻚ و ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد . طناب

ها ﻧ،ﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺨﺎرات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺨﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه اﻧﺒﺎر شوند .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺒﺎرش ﻃﻨﺎب ﻫﺎ در ﻫﻮای آزاد اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ که

رﻃﻮﺑﺖ ، زﻧﮓ زدﮔﻲ آن را ﺗﺴﺮﻳﻊ نکند .

ﻃﻨﺎب ﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ای برای ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ و زوال، ﻧﻈﻴﺮ زﻧﮓ زدﮔﻲ سطحی

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮند. در ﺻﻮرت ﺿﺮورت، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ذی ﺻﻼح، ﺑﺎ ﻣﻮاد رواﻧﻜﺎری ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﻨﺎسب

ﻳﺎ با رواﻧﻜﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ سازنده ، ﭘﻮﺷﺶ داده شوند.

در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮم ، ﻣﺎﺳﻮره ﻫﺎی ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت متناوب ، ﻧﻴﻢ دور ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺧﺸﻚ

ﺷﺪن رواﻧﻜﺎر ﻃﻨﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

۴ – ۴ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﺶ از ﻧﺼﺐ

ﭘﻴﺶ از ﻧﺼﺐ ﻃﻨﺎب، و ﺗﺮجیحا در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ، ﻃﻨﺎب و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻃﻨﺎب با

ﺳﻔﺎرش اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .

اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ کمتر از ﻣﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه باشد.

ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﺑﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ و ﺷﻴﺎرﻫﺎی درام باید وارﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش اندازه

ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ را دارﻧﺪ و دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﻈﻴﺮ دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪ اﻧﻪ ای ﺷﺪن ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای تحمل

ﻃﻨﺎب را دارﻧﺪ .

ﺑﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی عملکرد ، ﻗﻄﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻴﺎرﻫﺎی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ باید % ۵ تا % ۱۰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ ﻃﻨﺎب و در

ﺣﺎﻟﺖ ایده آل % ۱ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ واﻗﻌﻲ ﻃﻨﺎب باشد.

۴ – ۵ ﻧﺼﺐ طناب

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب از روی ﻣﺎﺳﻮره و / ﻳﺎ ﻧﺼﺐ آن، ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از پیچش

ﻃﻨﺎب در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﭽﺶ ﺧﻮد ﻳﺎ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . اﺟﺎزه رﺧﺪاد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﺎب ،

ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ و ﻳﺎ ﭘﻴﭽﺶ در ﻃﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻨﺎب را در وﺿﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ .

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ معایبی، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ در ﻳﻚ ﺧﻂ راست ( از روی ماسوره) ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد و

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ در آن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد . ( ﻃﻨﺎب داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻛﺸﺶ باشد.)ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ۲ رﺟﻮع کنید.

طناب های ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه روی ﻳﻚ ﻛﻮﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ روی ﻣﻴﺰ ﮔﺮداﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻂ راﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ شود.

هر ﭼﻨﺪ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل طناب کویل ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﻨﺎب را ﻣﻲ ﺗﻮان آزاد ﻛﺮده و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه

ﻃﻨﺎب را ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺮد

به ﺷﻜﻞ ۲ – اﻟﻒ رﺟﻮع کنید.

ﻃﻨﺎب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ از کویل ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻮره ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻗﺮﻗﺮه روی زﻣﻴﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد .

ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ۳ رﺟﻮع کنید.

ﺑﺮای آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﻮره ﻗﺮار دارد، ﻣﺎﺳﻮره و ﻣﺤﻮر ﭼﺮﺧﺶ و اراﺑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ حد

اﻣﻜﺎن دور از ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﺛﺮ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﭘﻴﭽﺶ به ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪه و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﭘﻴﭽﺸﻲ

آن، ﻛﺎﻫﺶ یابد .

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﻣﺜﻼً ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎرج از رده) و ﻋﺪم اﺟﺎزه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ، ﻃﻨﺎب را از ورود

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮد و ﺧﺎک و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ کنید.

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻳﻚ ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب روی زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳﻨﺮﺳﻲ زﻳﺎدی ﺷﻮد ﻛﻪ در

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺬﻳﺮ باشد ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺑﺮای ماسوره ﻫﺎی کوچک، اﻳﻦ اﻣﺮ

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ” ﺗﻜﻲ ” اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .

به ﺷﻜﻞ ۴ رﺟﻮع کنید .

ﻣﺎﺳﻮره ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺻﻮرت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻨﺮﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی

ﺗﺮﻣﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ باشد .

ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻼش ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺧﻢ ﺷﻮد . ﺑ،ﻪ ﻋﻨﻮان مثال

ﻃﻨﺎب ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺳﻮره ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﻻی درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد . (ﻋﻤﻮﻣﺎ ” سر به سر ” یا” ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﻳﺎ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﺳﻮره ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ درام ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وینچ) ﻋﻤﻮﻣﺎ ” ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ” ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎﻟﻲ از ” ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ “به ﺷﻜﻞ ۴ رﺟﻮع ﻛنید .

بازکردن سیم بکسل از روی کویل و ماسوره


باز کردن اشتباه سیم بکسل

باز کردن اشتباه سیم بکسل

باز کردن غلط سیم بکسل از ماسوره


باز کردن کنترل شده سیم بکسل

برای طناب هایی که بصورت چندلایه تابیده می شوند، یک کشش اولیه معادل ۵/۲ تا ۵ درصد نیروی کششی شکست کمینه طناب به آن وارد کنید، این کار کمک می کند اطمینان حاصل کنید که لایه زیرین محکم پیچیده شده و پایه محکمی برای لایه های فوقانی ایجاد کرده است. به دستورالعمل های سازنده جرثقیل برای مهار انتهای وایر به درام و نقطه قلاب خارجی پیروی کنید.

در هنگام نصب، طناب را در مقابل کشیده شدن به هر کدام از اعضای جرثقیل یا وینچ محافظت کنید.

– ۶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﻨﺎب ﺟﺪید

ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ درﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠیه

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨند.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺎزه دادن ﺑﻪ اﺟﺰاء ( آﻣﺎده ﺳﺎزی ) ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﻛﺎر ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎر و

ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﭙﺮدازد ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎﻫﺶ به % ۱۰ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﻛﺎری ( WLL)

ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﻴﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﺎری)

۴ – ۷ ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻨاب

ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺗﻨﺎوب ﻛﺎر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع ﻃﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﻃﻨﺎب، ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﻃﻨاب

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮد ذیﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮد، ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص آن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از

ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، روی درام ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی جبران ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار

ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدن ﭘﻮﺷﺶ، ﭘﻴﺶ از پوشش دادن ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻨﺎب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد .

ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع رواﻧﻜﺎر اﺻﻠﻲ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﻃﻨﺎب همخوانی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎید

ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع پوشش دﻫﻨﺪه در راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ نشده باشد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺎزﻧﺪه و ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﻨﺎب راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ .

ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻃﻨﺎب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻘﺪان (عملیات) ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ وﻳﻨﭻ در

ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮرﻧﺪه ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻃﻨﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎشد. در

اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎبد.

زوال ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑاﺷﺪ ﻛﻪ از ﻃﻨﺎب ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم

ﻋﺒﻮر از ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ می گذارد، برای اجتناب از اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻲ اﻳﻦ زوال، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ

را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ دادن آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻋﻘﺐ آن را ﻗﻄﻊ ﻛﺮد .

به ﺷﻜﻞ ۵ رﺟﻮع ﻛﻨید.

(اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ رشته های ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺳﻴﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ افتد.) ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺬف ﺷﺪ، ﻣﺤﻞ آن ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮔﺬاری ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم

ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻨﺎب و در راﺑﻄﻪ با ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎی ﻃﻨﺎب دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻃﻮل

ﻃﻨﺎب آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻨﺎب را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮد و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ را دوﺑﺎره ﻧﺼﺐ ﻛﺮد . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﻴﺶ از

انجام چنین کاری باقیمانده طول طناب باید بررسی شود تا اطمینان حاصل شود تعداد لایه های کافی از طناب، در شرایط بیشینه کاری، بر روی درام جرثقیل باقی می ماند.

برداشتن سیم بکسل بیرون امده

-۸ نگهداری قطعات مرتبط با طناب جرثقیل

به علاوه موارد زیر، دستورالعمل های بیان شده در دستورالعمل جرثقیل، درام های طناب و قرقره ها باید به صورت دوره ای بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که بصورت آزادانه در محل خود می چرخند.

قرقره های گیر کرده یا با حرکت سخت و یا غلتک هایی که به سختی و بصورت غیر یکنواخت حرکت می کنند، باعث ایجاد سایش های شدید در طناب می شوند. قرقره های جبران کننده غیر فعال ممکن است باعث بالا رفتن غیر یکنواخت بارگذاری در مجموعه طناب شوند.

۵ – بازرسی

۵-۱کلیات

در صورت عدم دسترسی به دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده جرثقیل در دفترچه راهنما و یا توسط تامین کننده طناب، اصول کلی بازرسی داده شده در بندهای ۵-۲ تا ۵-۵ باید پیروی شوند.

۵-۲ بازرسی چشمی روزانه

حداقل آن قسمتی از سیم که برای بکار رفتن در یکروز بخصوص در نظر گرفته شده است باید، با هدف تشخیص زوال کلی و یا آسیب دیدگی مکانیکی بازرسی شود. این بازرسی باید در محل اتصال طناب به جرثقیل انجام شود. ( به شکل الف-۲ رجوع کنید.)

طناب نیز باید به منظور حصول اطمینان از نشستن مناسب بر روی درام و قرقره ها و اینکه از حالت عادی عملیاتی خود خارج نشده باشند، بررسی شود.

هرگونه تغییر وضعیت قابل توجه باید گزارش شده و ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد ذی ﺻﻼح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۵ – ۳

آزﻣﻮن ﺷﻮد .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎری

ﺟﺪﻳﺪی ﻣﻨﺘﻘﻞ می ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻞ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﺪﻳ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸمی

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار ﮔﻴرد .

ﻳﺎدآوری – راننده / اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وارﺳﻲ ﻫﺎی روزاﻧﻪ در ﺣﺪی ﻛﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای

اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ذی ﺻﻼح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

۵ – ۳ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای

۵ – ۳ – ۱ ﻛﻠﻴﺎت

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ذی ﺻﻼح اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻃﻨاب

اﻟﻒ – میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻤﻦ درﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد آزﻣﻮن دوره ای ﻗﺮرا ﮔﻴﺮدوﻳﺎ

ب – ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ بلا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎرش، روش ﻫﺎی ﭼﺸﻤﻲ و / ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﺷﺪت زوال

ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ) ﻣﺎﻧﻨﺪ % ۲۰ ، % ۴۰ ، % ۶۰ ، % ۸۰ % و ۱۰۰ . ( از ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج

از رده ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﻮد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، زﻳﺎد، ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و ﺧﺎرج از رده )

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﻨﺎب ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی

ﺻﻼح ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع زوال ﻣﻌﻤﻮل و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح، ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴری

ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻤﺎرش ﻳﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴری) و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﺪام را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل به صورت چشمی) در جدول ۱ ارائه شده است.

انواع خرابی سیم بکسل و روش شناسایی

– ۳ – ۲ ﺗﻨﺎوب

ﺗﻨﺎوب آزﻣﻮن ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻮارد اطلاع

داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد :

اﻟﻒ – اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮی در ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار

ب – ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

پ – ﮔﺮوه رده ﺑﻨﺪی ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم

ت – ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻗﺒلی

ث – ﺗﺠﺎرب ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ

ج – ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ

چ – ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده

ﻳﺎدآوری ۱ – ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮاسته

ﺷﺪه را، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس نوع و ﻳﺎ ﺗﻨﺎوب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻨﺎب در

ﻫﺮ زﻣﺎن و / ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻮادث ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ را اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ

ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫ ﺎی دوره ای را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﺪ .

ﻳﺎدآوری ۲ – ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻃﻨﺎب ﻫﺎ در دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ اوﻟﻴﻪ ﻛﺎری

ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻲ کنند .

ﻳﺎدآوری ۳ – برای دﻳﺪن دو ﻣﺜﺎل از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل زمان به ﺷﻜﻞ ۶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیید.

نرخ افزایش خرابی سیم بکسل

۵ – ۳ – ۳ داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرسی

ﻛﻞ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد .

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﻨﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎ ﻃﻮل زیاد، ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ، ﻣﻴﺘﻮان ﻃﻮل در ﺣﺎل ﻛﺎر و ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دور

ﻃﻨﺎب روی درام را ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﺮد . در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻃﻨﺎب، ﺑﻴﻦ دو

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ از ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓ ﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺷﻮد :

اﻟﻒ – ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻃﻨﺎب ﺑﻪ درام (اﻧﺘﻬﺎی طناب)

ب – در اﻃﺮاف و ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ طناب

پ – ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

ت – ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر اﻳﻤﻦ ﻗﺮﻗﺮه ای ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

ث – ﺑﺨش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻼب ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ

ج – در مواردی ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﻲ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎر ﺑﺮداری

روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

چ – ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب که روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ گیرد.

ح – ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد

خ – ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺮ روی درام ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ( Cross over zone ) ﺑﺮای

درام ﻫﺎی ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻻیه

د-ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎرﺟﻲ (نظیر دهانه مخازن کشتی) ﻗﺮار دارﻧﺪ

ذ- ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻗﺮار دارد

ﻳﺎدآوری – ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺨﺼﻮص و دﻗﻴﻖ دارﻧﺪ، ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻒ را ببینید .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ ﻣﻀﺮ داﺧﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎب ﻃﻨﺎب ﺑﺎز ﺷﻮد، اﻳﻦ

ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻃﻨﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد ( ﭘﻴﻮﺳﺖ پ را ببینید) .

۵ – ۳ – ۴ ﺑﺎزرﺳﻲ درﻣﺤﺪوده ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ طناب

ﻃﻨﺎب باید در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ، به

ﻋﻠﺖ آﺛﺎر ﻟﺮزش، ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، از ﻧﻈﺮ آﻏﺎز ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ، آسیب

ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻗﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ درﻓﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺷﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﺳﻴﻢ ها، ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ نظیر

ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ دارد، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔیرد .

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭼﺸﻤﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺗﺮک

در ﻣﻮاد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻟﻐﺰش ﺑﻴﻦ ﻃﻨﺎب و ﺑﺴﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ شوند.

ﭼﺸﻤﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل در ﺧﺎرج ﻣﺤﻞ

ﻣﺨﺮوﻃﻲ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻘﺎط ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢ

ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.

۵ – ۳ – ۵ ﺳﻮاﺑﻖ بازرسی

ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ( ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ

ت را ببینید) و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺮجیحا ﻳﻚ ﻓﺮم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘویا( ﭘﻴﻮﺳﺖ ت – ۲ را ببینید) ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد .

۵ – ۴ ﺑﺎزرﺳﻲ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ آن اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻃﻨﺎب و / ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻨﺎب و / ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ، ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻛﺎر

و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح، ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد( ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ – ۳ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.)

ﻳﺎدآوری – ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب دوﺑﻞ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﻨﺎب ﺗﻌﻮﻳﺾ

شوند. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج از رده ﺷﺪن رﺳﻴﺪه باشد ، اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از

ﻃﻨﺎب ﻗﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽ ﻨﻴﻦ ﺧﻮاص ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ آن دارد ، اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪاری از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ از روی

درام ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ گذارند .

۵- ۵ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن جرثقیل ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﻴﺶ از۳ ﻣﺎه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل باشد ، ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺠدﺪ ، ﻃﻨﺎب ﻫﺎ باید

ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪ ۵ – ۳ ﺗﻌﺮﻳﻒ شده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .

۵ – ۶ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ مخرب

آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ مخرب ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﭼﺸﻤﻲ برای

ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎ ب ﻛﻪ دﭼﺎر زوال اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ به ﻛﺎر رود . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﻛﻪ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟﻴﻦ

ﻓﺮﺻﺖ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺧﻮد ﻣﻮرد آزﻣﻮن اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار گیرد( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ سازنده ، در

زﻣﺎن ﻧ ﺼﺐ ﻃﻨﺎب ﻳﺎ ترجیحا ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻃﻨﺎب باشد) و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ مرجع (در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم

” اﻣﻀﺎی طناب ” ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد.

۶ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده کردن

۶ – ۱ ﻛﻠﻴﺎت

د،ر ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه طناب ﻣﻌﻴﺎرهای

ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ۶ – ۲ تا ۶ – ۶ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺮوی شوند. (ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ها ، به ﭘﻴﻮﺳﺖ ث مراجعه نمایید .)

از آنجایی ﻛﻪ زوال در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻃﻨﺎب در اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح باید

” اﺛﺮ ترکیبی” را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ روش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، در ﭘﻴﻮﺳﺖ ج ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻧﺮخ زوال ﻃﻨﺎب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و در

ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن، اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . در ﻣﻮارد ﺣﺎد، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از

رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﻣﻘﺪاری از ﻃﻨﺎب را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل با

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻜﺴﺘﻪ .

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً کوچکی از ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪ دﭼﺎر زوال ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح می

ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻛﻞ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرج از رده کردن

ﻗﺴﻤﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻃﻨﺎب، باقی ﻣﺎﻧﺪه آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.

۶-۲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد

۶-۲-۱ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ

ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ۲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

معیار از رده خارج کردن سیم بکسل

 

۶-۲-۲ به ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺟﺪول ﻫﺎی ۳ و ۴ و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی طناب

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﻳﻚ ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﻣﻮازی – ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ چ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺮوه بندی طناب

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﺟﺪول ۳ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ و ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﭘﻴﻮﺳﺖ چ ﻧﺸﺎن داده

نشده باشد ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎر در ﻃﻨﺎب را بیابید ( ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﻛ ﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی پر کن) و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻫﺎی

ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ و ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ .

در صورتی که طناب از نوع نتاب باشد، چنان که در پیوست چ نشان داده شده است، گروه بندی طناب را یافته و مقادیر خارج از رده کردن را از جدول ۴ برای سیم های شکسته در طول معادل ۶ برابر قطر و ۳۰ برابر قطر بیابید. در صورتی که ساختار در پیوست چ نشان داده نشده است تعداد رشته های بافته شده خارجی و تعداد کل سیم های حامل بار در لایه های خارجی رشته های بافته شده (با جمع کردن تعداد کل سیم های لایه های خارجی بدون در نظر گرفتن سیم های پر کن) و مقادیر خارج از رده کردن سیم های شکسته در طول معادل ۶ برابر قطر و ۳۰ برابر قطر برای شرایط مناسب بخوانید.

۶-۲-۳ سیم های شکسته ای که در اثر کار کردن نشکسته اند

در اثر حمل و نقل، انبارش، جابجایی، نصب و تولید رشته های سیم ممکن است بشکنند. در چنین مواردی، شکست سیم های ﺗﻜﻲ نتیجه قرارگیری در شرایط کاری نیست، مانند خستگی خمشی که عمده مقادیر ارائه شده در جداول ۳ و ۴ بر اساس آن ارائه شده اند، در زمان بازرسی برای سیم های شکسته، آنها به صورت عادی شمارش نمی شوند. وجود آنها در صورت کشف شدن، باید ثبت شود چون ممکن است در آینده مفید واقع شود.

تشخیص خرابی سیم بکسل با خم کردن

در صورتی که چنین سیم های شکسته ای با انتهای خارج شده از طناب شناسایی شدند و این طور به نظر آمد که رها کردن آن ها بدون توجه ممکن است باعث ایجاد آسیب موضعی گردد، این سیم ها باید حذف شوند. (برای حذف به شکل ۴-۷ مراجعه نمایید.)

۶-۲-۴ طناب ﻫﺎی ﺗﻚ ﻻﻳﻪ و ﻣﻮازی – بسته

ﺟﺪول ۳ – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺗﻚ ﻻﻳﻪ و ﻣﻮازی – بسته ( ﻣﺨﺘﻠﻂ )، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺎوی یا

ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

جدول خرابی سیم بکسل تک لایه

 

۶-۲-۵ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب (مقاوم به چرخش)

ﺟﺪول۴ – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب (مقاوم به چرخش)، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻢ

ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

خرابی سیم بکسل نتاب

۳ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ طناب

۶ – ۳ – ۱ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻃﻮل

ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ روی درام پیچیده

ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و / ﻳﺎ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮ رﻧﮓ در جدول ۵ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ . آنها

ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ گذار(طول) ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ پیچیده

ﺷﺪن روی درام ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻃﻼق ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ، ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ سایت

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه باشد . ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ

ﻃﻨﺎب، در ۶ – ۳ – ۲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

جدول ۵ ﻣ ﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻣﻌﺎدل را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﻴﺎن ﺷﺪه

اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﻲ، رده ﻫﺎی ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی ﺑﺎ اﻓﺰایش % ۲۰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مثال

% ۲۰ ، % ۴۰ ، % ۶۰۰۸، % % و ۱۰۰ .( ﺳﺎﻳﺮ رده ﻫﺎی ﺷﺪت ﺻﻌﻮدی ﺑﺎ افزایش % ۲۵ ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان مثال % ۲۵ ، % ۵۰ ،

% ۷۵ و % ۱۰۰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد.)

جدول ۵ – ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن اﺳﺖ – ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ روی

درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و / ﻳﺎ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ.

خرابی سیم بکسل کاهش ضخامت

۶-۳-۲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ و ﺑﻴﺎن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ طناب

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ اسمی از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺪﻟﻪ (۱) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :

% ۱۰۰*[(d ref – d m )/d]

d ref ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ

dm ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ

d ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ اﺳﺖ

مثال ۱ : ﺑﺮای ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۴۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ساختار ۶ x 36-IWRC ﻗﻄﺮ مرجع۴۱٫۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه گیری

ﺷﺪه ۳۹٫۵ ﻣ،ﻴﻠﻴﻤﺘﺮدر بازرسی، درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ با :

مثال استاندارد

ﻳﺎدآوری ۱ – از جدول ۵ ، ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻗﻄﺮ ۲۰ % ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن اﺳﺖ (معادل کم)

یادآوری ۲: مرحله خارج از رده کردن زمانی فرا می رسد که طناب کاهش قطری معادل ۷۵% از ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ داﺷﺘﻪ باشد،

ﻣﺜﻼ ۳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۳۸٫۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

مثال ۲ : ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻃﻨﺎب، اﻣﺎ ﺑﺎ اندازه گیری ۳۸٫۵ در زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ، درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ با :

مثال دوم استاندارد

ﻳﺎدآوری ۳ – از ﺟﺪول۵ ، رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ۸۰% ( ﻣﻌﺎدل ﺧﻴﻠﻲ زیاد)

۶ – ۳ – ۳ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ ( ﻣﻘﻄﻌﻲ)

در ﺻﻮرﺗﻲ وﺟﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺸﻬﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮاﺑﻲ (شکست) ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ وﻳﺎ مرکز

ﻃﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد ( ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ

ﺷﺪه ﻓﺮورﻓﺘﻪ، ﺷﻜﻞ ب – ۳ را ببینید.)

۶ – ۴ ﺷﻜﺴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻞ در ﻃﻨﺎب اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده خارج

ﺷﻮد .

۶ – ۵ خوردگی

ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن و رﺗﺒﻪ ﺷﺪت واﺳﻄﻪ ﺑﺮای ﺧﻮردﮔﻲ، در ﺟﺪول ۶ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻮردﮔﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ و ﺧﻮردﮔﻲ ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻨﺎب ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘﻴﺶ از اراﺋﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮس ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﺎک شوند. ﺑﺮای

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﻼل ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .

جدول خوردگی سیم بکسل

یادآوری – افزایش ﻗﻄﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﻲ دروﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.

۶ – ۶ اﻋﻮﺟﺎج و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ

۶ – ۶ – ۱ ﻛﻠﻴﺎت

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻨﺎب از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻮﺟﺎج ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎً در اﺛﺮ

ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻨﺶ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻋﻮﺟﺎج ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻨﺎب، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ.

اعوجاج و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺷﻜﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﺑﺮای اﻧﻮاع

راﻳﺞ آن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ۶ – ۶ – ۲ و ۶ – ۶ – ۱۰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻫﺮ ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد .

۶ – ۶ – ۲ ﻣﻮج دار

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد .

به ﺷﻜﻞ ۸ مراﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎیید.

اﻟﻒ – در ﺑﺨﺶ راﺳﺘﻲ از طناب، ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از روی ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و دور درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﻴﻦ ﺻﺎف و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی یک سوم ﻗﻄﺮ اسمی ( d ) ﺑﺎﺪﺷ .

ب – در ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﻳﺎ دور درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺎف

و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی یک دهم ﻗﻄﺮ اسمی ( d ) باشد.

ﻳﺎدآوری – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﻃﻨﺎب ﻣﻮج دار، ﺷﻜﻞ ب – ۸ را ببینید.

۶ – ۶ – ۳ ﺗﻐﻴﻴﺮﺷﻜﻞ سبدی (قفسی)

ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺳﺒﺪی ﻳﺎ فانوسی به ﺷﻜﻞ ب – ۹ مراﺟﻌﻪ نمایید.

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه، ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﻗﺴﻤﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آن

ﺟﺪا ﺷﻮد .

۶ – ۶ – ۴ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘ ﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه .

(به ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ب – ۲ و ب – ۴ مراﺟﻌﻪ نمایید) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه، ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده بودن

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﻗﺴﻤﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه آن ﺟﺪا ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﺳﺒﺪی ﻳﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻃﻨﺎب، ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ هسته

ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ از ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .

۶ – ۶ – ۵ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه در ﺣﻠﻘﻪ ها

طنابﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه، ﻣﻌﻤﻮﻻ در آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی

در ﺣﺎل ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﻗﺮﻗﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ، و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج شوند.

به ﺷﻜﻞ ب – ۱ مراجعه نمایید.

ﻳﺎدآوری – ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اﺻﻠﻲ از ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ قابل

ﺣﺬف ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی اﺟﺰاء ﻃﻨﺎب در ﺗﻌﺎرض ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺰوﻣﺎ دﻟﻴﻞ از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب نیست.

– ۶ – ۶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ طناب

در ﺻ ﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از % ۵ در طناب ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻠﺰی، ﻳﺎ ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از % ۱۰ طناب ﻫﺎی

ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮی، در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب اﻗﺪام ﺷﻮد .

به ﺷﻜﻞ ب – ۱۶ مراجعه نمایید.

ﻳﺎدآوری – اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ در ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از ﻃﻨﺎب ، ﻧﻈﻴﺮ ورم ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺒﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب ﺑﻴﺶ از

اﻧﺪازه رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ و اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .

۶ – ۶ – ۷ ﺑﺨﺶ ﻟﻪ ﺷﺪه

ﺑﺨﺶ های ﻟﻪ ﺷﺪه ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ میﮔﺬرﻧﺪ در معرض زوال ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ

در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه می شود . در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن

ﻃﻨﺎب اﻗﺪام ﻛﺮد .

ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻟﻪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎس ﺳﺎﻟﻢ ﻃﻨﺎب، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﺴﺎس تر

ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ و اﺟﺎزه ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﺗﺸﺪﻳﺪ می

ﺷﻮد . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار

ﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد .

در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور درام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت

ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب، ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ

ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻪ ﺷﺪه و ﻋﺪم ﻋﺒﻮ ر آﻧﻬﺎ از معیارهای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ۳ و ۴ ، اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد .

اﺷﻜﺎل ب – ۵ و ب – ۱۸ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهند.

۶ – ۶ – ۸ ﺗﺎب ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺸﺮده

ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺗﺎب دار ( ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺸﺮده ) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج شوند ( ﺷﻜﻞ های ب – ۶ ، ب – ۷ و ب – ۱۷ را ببینید).

ﻳﺎدآوری – ﺗﺎب ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﺸﺮده ﻧﻮﻋﻲ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ در ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه

دﻫﻨﺪ دور ﻣﺤﻮر ﺧﻮد ﺑﭙﻴﭽﺪ آن را ﻣﺤﻜﻢ کنند،( در ﻣﻌﺮض ﻛﺸﺶ ﻗﺮار گیرد) در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻃﻮل ﺗﺎب رخ ﻣﻲ دﻫﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﺣﺎد، طناب ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻮد را

ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

۶ – ۶ – ۹ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ طناب

ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻤﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض زوال زودرس

و ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد .

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻃﻨﺎب در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ

ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴرد . در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب اﻗﺪام ﺷﻮد .

ﻳﺎدآوری – ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زاوﻳﻪ ای ﻃﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ افتد.

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻮردی اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺧﻮردﮔﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ یک

ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎد ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﮔﺮدد .

۶ – ۱۰ آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮیکی

ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در دمای ﺑﺎﻻ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻌﺮض اﺛﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻی ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و از دﺳﺖ دادن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﻳﺲ، قابل

ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮند.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد دو یا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻃﻨﺎب در ﻣﻌﺮض ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آنچه

در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮد . اﻳﻦ اﺗﻔﺎق

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻨﺎب وارد و از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد اﺗﻔﺎق بیفتد.

پیوست الف

( اطلاعاتی)

بخش هایی از طناب که نیاز به بازرسی دقیق دارند

نقاط مهم بازرسی سیم بکسل

شکل – الف – ۱ پیچش تک لایه دور درام

راهنما :

۱ . بخش هایی که در محل بالابری بار روی درام پیچیده می شوند و نقاطی که دارای بیشترین سطح تماس هستند ( معمولا نقاطی که بیشترین زاویه بازپیچش را دارند)

۲٫ بخش هایی که در محل حمل بار، وارد مجموعه قرقره می شوند

۳٫ نقاطی که مستقیما در تماس با قرقره های جبران کننده هستند علی الخصوص نقاط ورود


پیچش چند لایه دور درام

شکل الف – ۲ –پیچش چند لایه دور درام

راهنما:

۱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬار و ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎس را دارﻧﺪ ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زاوﻳﻪ ﺑﺎزﭘﻴﭽﺶ را دارﻧﺪ )

۲ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﺑﺎر وارد ﻗﺮﻗﺮه اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد

۳ ﺑﺨﺶ (هایی) ﻛﻪ در آن ﻃﻨﺎب در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﺑﺎر وارد ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻼب ﻣﻲ ﺷﻮد.


 

پیوست ب

(اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )

اﻧﻮاع راﻳﺞ زوال

ﺟﺪول ب – ۱ – اﻳﺮاداﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ب – ۱ تا

ب – ۱۹ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺜﺎل ﻫﺎی راﻳﺞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺟﺪول ب – ۱ – ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻻدی

عیوب سیم بکسل


برآمدگی سیم بکسل

شکل ب -۱ –برآمدگی سیم

 

شکل ب -2 – برآمدگی هسته – طناب های تک لایه

شکل ب -۲ – برآمدگی هسته – طناب های تک لایه

شکل ب – 3 – کاهش مقطعی قطر طناب ( رشته بافته شده فرو رفته)

شکل ب – ۳ – کاهش مقطعی قطر طناب ( رشته بافته شده فرو رفته)

شکل ب – 4 – برآمدگی رشته های بافته شده / اعوجاج

شکل ب – ۴ – برآمدگی رشته های بافته شده / اعوجاج

شکل ب – 5 – منطقه له شده

شکل ب – ۵ – منطقه له شده

 

شکل ب – 6- تاب (مثبت)

شکل ب – ۶- تاب (مثبت)

شکل ب – 7 – تاب ( منفی)

شکل ب – ۷ – تاب ( منفی)

شکل ب – 8 – موج

شکل ب – ۸ – موج

شکل ب -9 – تغییر شکل سبدی

شکل ب -۹ – تغییر شکل سبدی

شکل ب – 10- فرسایش خارجی

شکل ب – ۱۰- فرسایش خارجی

شکل ب – 11- خوردگی خارجی

شکل ب – ۱۱- خوردگی خارجی

شکل ب – 12- بزرگنمایی شکل ب – 11

شکل ب – ۱۲- بزرگنمایی شکل ب – ۱۱

شکل ب 13- شکست سیم های تاج

شکل ب ۱۳- شکست سیم های تاج

شکل ب 14 –شکست سیم های شکاف

شکل ب ۱۴ –شکست سیم های شکاف

شکل ب 15- برآمدگی طناب های درونی در طناب های نتاب

شکل ب ۱۵- برآمدگی طناب های درونی در طناب های نتاب

شکل ب 16 – افزایش قطر موضعی در طناب در اثر اعوجاج هسته

شکل ب ۱۶ – افزایش قطر موضعی در طناب در اثر اعوجاج هسته

شکل ب 17 – تاب

شکل ب ۱۷ – تاب

شکل ب 18 – بخش له شده

شکل ب ۱۸ – بخش له شده

شکل ب 19 – خوردگی درونی

شکل ب ۱۹ – خوردگی درونی

پیوست پ

( اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ )

آزﻣﺎیش دروﻧﻲ طناب

پ – ۱ ﻛﻠﻴﺎت

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح آزﻣﺎیش دروﻧﻲ از ﻃﻨﺎب را در زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮوری ﺑﺪاﻧﺪ، اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ با

اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ داﺋﻤﻲ و / ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﻨﺎب ﺷﻮد . ﻋﻤﻮﻣﺎً اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻨﺎب روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻮا ﻗﺮار دارد .

ﻫﻤﻪ اندازه ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻃﻨﺎب ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎ اﺟﺎزه ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ دروﻧﻲ ﺧﻮد را

ﺑﺪﻫﻨﺪ .

در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻇﺎﻫﺮی آن ﻣﺸﻜﻮک ﺑﺎشد.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آزﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﻃﻨﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

ﻳﺎدآروی – ﺗﺠﺮﺑﻪ زوال ﻃﻨﺎب ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﭘﺲ از ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ . اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎز

ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﻃﻨﺎب و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدن اﺟﺰاء دروﻧﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت و در زﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ در ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻃﻨﺎب، قابل

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد . اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﺮاﻳﻂ نامناسب ﺗﺮی از آﻧﭽﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎی ﭼﺸﻤﻲ دوره ای اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻃﻨﺎب ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع اﺳﺖ .

پ – ۲ دﺳﺘﻮرالعمل

پ – ۲ – ۱ آزﻣﻮن ﻛﻠﻲ طناب

دو ﻋﺪد ﮔﻴﺮه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻣﺘﺼﻞ کنید.( ﺷﻜﻞ پ – ۱ – اﻟﻒ ) وﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ، ﻓﻚ گیره

ﻫﺎ ﺑﺎید:

اﻟﻒ – در اﻧﺪازه ا ی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻨﺎب را ﺑﺪون آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

ب – از ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻃﻨﺎب را ﺑﺪون ﺳﺮ ﺧﻮردن و آﺳﻴﺐ زدن ﺑﻪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎشد

ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻓﻚ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روﻛﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮم .

ﮔﻴﺮه ﻫﺎرا د ر ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎب ﻃﻨﺎب ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ، ﭼﻨنﺎ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و از ﻫﺴﻪﺘ

و ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻨﺎب دور ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻨﺎب ﮔﺸﻮده ﺷﻮد . دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﺶ از حد

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﻛﻤﻲ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ درﻓﺶ ﻛﻮﭼﻚ، ﻧﻈﻴﺮ سوزن T ﺷﻜﻞ (ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻲ

بهسازی ﺷﺪه ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ذرات و ﮔﺮﻳﺲ ﻫﺎ را ﭘﺎک ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺸﺎﻫﺪه درون طناب

ﻣﻲ ﺷﻮند.

موارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮند :

-درجه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮردﮔﻲ؛

-دﻧﺪاﻧﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﺷﺪن سیم ها ( در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ )؛

-وﺟﻮد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ در ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ طناب ( اﻳﻦ

ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ )

-ﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻜﺎری داﺧﻠﻲ

ﭘﻴﺶ از ﺑﺴﺘﻦ ﻃﻨﺎب، ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ خدمت ( رواﻧﻜﺎر) ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﻃﻨﺎب زده ﺷﻮد .

ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻇﻨﺎب،ﮔﻴﺮه ها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺟﺎﻳﮕﻴﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ

ﺧﺎرﺟﻲ در اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻨﺎب، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد . ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻫﺪف ﻻزم اﺳﺖ که

ﮔﻴﺮه ﻫﺎ را ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی اوﻟﻴﻪ ﺷﺎن (ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﻛﺮدن طناب) ﺣﺮﻛﺖ دهید.

ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﻴﺮه ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺠﺪد ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزﻣﻮن ﺷﺪه

پوشش (روانکاری) ﺷﻮد .

پ – ۲ – ۲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻃﻨﺎب در ﻣﺠﺎورت پایانه

در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﮔﻴﺮه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺘﻬﺎی ﻃﻨﺎب ﻣﻬﺎر ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﺮار

دادن ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺖ انتهای ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ، می ﺗﻮان از ﻋﺪم ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد .{ﺷﻜﻞ پ – ۱ – ب }

را ببینید.

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ پ – ۲ – ۱ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

الف - قسمتی از یک طناب (بدون کشیدگی) شکل پ -1 –بازرسی درونی ( ادامه دارد) .

الف – قسمتی از یک طناب (بدون کشیدگی)
شکل پ -۱ –بازرسی درونی ( ادامه دارد) .

ب- درانتهای طناب، نزدیک به محل اتصال ترمینال ( بدون کشیدگی) ادامه شکل پ – 1 – بازرسی درونی

ب- درانتهای طناب، نزدیک به محل اتصال ترمینال ( بدون کشیدگی)
ادامه شکل پ – ۱ – بازرسی درونی

پیوست ت

(اطلاعاتی)

نمونه های رایج گزارش بازرسی

گزارش بازرسی سیم بکسل

ت-۲ سوابق در طول خدمت

گزارش بازرسی سیم بکسل حین بهره برداری

پیوست ث

( اطلاعاتی )

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﻮرد زوال ﻃﻨﺎب و از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن

ث – ۱ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ

اﻟﻒ – ﻛﻠﻴﺎت – ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﺎدفی

در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺗﻚ ﻻﻳﻪ (ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی با ۶ و ۸ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) و ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر بسته–

ﻣﻮازی ﻛﻪ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻃﻮل

ﻃﻨﺎب و در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺧﺎرﺟﻲ . اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آیند.

در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دروﻧﻲ اﻳﺤﺎد ﺷﻮﻧﺪ که

ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺎز ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد

در اﻳﻦ ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺗﻚ ﻻﻳﻪ و ﻳﺎ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮازی – ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ . ﺟﺪاول ۳ و

۴ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻓﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .

در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع آﺳﻴﺐ ﻏﻼب ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺪاد

ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﻴﻜﻞ کاری نمودار می شوند . ﻟًﻴﻜﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﺪﻳﺪا

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎلت، اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎی دوره ای دﻗﻴﻖ و ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی

ﺷﻜﺴﺘﻪ، ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻧﺮخ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ب – ﻣﻨﻄﻘﻪ گذار( ﺗﺎﺑﺶ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ای ﺑﻪ دور درام)

در ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ دور درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻨﻄﻮر اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود

ﻛﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﺪه آﺳیب دﻳﺪﮔﻲ، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ در ﻣﺤﻞ ﮔﺬار ﺑﺎشد. آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و

ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻃﻨﺎب در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از داخل

ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرد، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎبد. اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرسی

ﻫﺎی دوره ا ی ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

پ – ﻣﻮﺿﻌﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺠﺎز وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ در یک

رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ

در ﻫﺮ ﻃﻮل ﺗﺎب ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮند . ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی

ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ مشخص

ﺷﺪه در ﺟﺪاول ۳ و ۴ اﺳﺖ.

– ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ در ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ زوال دروﻧﻲ ﺳﻴﻢ ﺑﺎﺪﺷ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاین

اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ ﺗﺮ طناب، الزامیست. ﻋ،ﻤﻮﻣﺎ در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻗﻄﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﻲ در ﺳﻴﻢ ها

در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﻋﺎدی و ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن آن ﺑﺪون ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ قرار

دادن ﻃﻨﺎب اﺳﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دو ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﺷﻜﺎ ف ﻫﺎی ﻃﻨﺎب در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دیده

ﺷﻮد ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻃﻨﺎب ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ را

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ .

ث – ۲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ

ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدی اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ یا ﻛﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ و درام ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از

اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻃﻨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ می ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬار ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ دور درام ﭘﻴﭽﻴﺪه می

ﺷﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎفتد. ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در دور و ﻳﺎ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب و ﻳﺎ در ﻳﻚ ﺳﻤﺖ آن

اﺗﻔﺎق بیافتد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎشد، ﻋﻠﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در

ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد .

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲِ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮاﺿﻌﻲ از ﻃﻨﺎب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ و درام ﻫﺎ در ﻣﻮاقعی

ﻛﻪ ﺑﺎر ﺷﺘﺎب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳاﺑﺪ .

ﻓﻘﺪان رواﻧﻜﺎری ﻳﺎ رواﻧﻜﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺟﻮد ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮند.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻬﻮد زوال ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎن شد، ﻃﻨﺎب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ

دﭼﺎر زوال ﺷﻮد :

اﻟﻒ – ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ دروﻧﻲ و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ طناب

ب – ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ دروﻧﻲ در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺎور در ﻃﻨﺎب اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ در

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻤﺶ ﻗﺮار گیرد .

پ – زوال در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺒﺮی و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﺴﺘﻪ ﻫﺎی فلزی

ت – ﺷﻜﺴﺖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دروﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب

در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻨﺎب در اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺶ، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻃﻨﺎب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎبد.

ث – ۳ خوردگی

ﺧﻮردﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻃﻨﺎب را

ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻃﻨﺎب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﻲ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد

ﺗﺮک ﻫﺎی ﺗﻨﺸﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺴﺘﮕﻲ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ دروﻧﻲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮردﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰمان

اﺗﻔﺎق ﻣﻲ افتد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در صورت

شک بوجود آن، طناب باید توسط یک شخص ذیصلاح مورد بازرسی درونی قرار گیرد، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ

ﻛﺎر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ باشد.

ث – ۴ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ

اﻟﻒ – ﻣﻮﺟﻲ ﺷﺪن

ﻣﻮج ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ طناب ، در اﺛﺮ ﺑﺎر و ﻳﺎ ﺑﺪون آن، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻨﺮ در ﻣﻲ آﻳﺪ . ﮔﺮچه

ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺠﻜﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮد که ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ در ﻃﻨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ زودرس ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺷﻮد . ،درﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺣﺎد

اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻗﺮﻗﺮه ها، شیار

ﻗﺮﻗﺮه ها، راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻃﻨﺎب و درام طناب .

ب – ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺒﺪ ی ﻳﺎ ﻓﺎﻧﻮسی

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺒدی ﻳﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻃﻨﺎب و

رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺖ زاوﻳﻪ ﭘﻴﭽﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از داﺧﻞ ﺷﻴﺎر ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒور ﻛﻨﺪ ﻳﺎ روی درام ﭘﻴﭽیده

ﺷﻮد، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺷﻴﺎر ﻗﺮﻗﺮه ﻳﺎ دﻳﻮاره ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻒ ﺷﻴﺎر ﻣﻲ غلتد.

اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻤﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف در

ﻃﻮل ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰاء ﻃﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎ ب از درون ﻗﺮﻗﺮه ﺗﻨﮕﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻣﺜﻼ ﻗﺮﻗﺮه ای ﺑﺎ شکاف ﺷﻌﺎع ﻛﻮﭼﻚ، طناب

ﺳﻴﻤﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ زمان، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد . از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ

ﺧﺎرﺟﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﺑﻴﺶ از ﻫﺴﺘﻪ ﻃﻨﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم

مجددا ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰائ ﻃﻨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد .

در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ، ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ و درام در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻞ ﺷﺪه را

ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮده و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺎﺳﺎژ (هل) دﻫﻨﺪ ﻛﻪ به

ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﺒﺪ (قفس پرنده) ﻳﺎ ﻓﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ .

پ – ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻗﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻃﻨﺎب، از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻃﻨﺎب ﻫﺎی نتاب (ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ چرخش) ، و یا

ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻳﻚ رشتهﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه هسته، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .

ت- برآمدگی سیم ها

ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻃﻨﺎب از ﻃﻨﺎب، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ حلقه

ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻤﺘﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .

ث – اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ طناب

اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻨﺎب در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ورم هسته ﻫﺎی ﻓﻴﺒﺮی در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺬب

رﻃﻮﺑﺖ ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ذرات ﺧﻮردﮔﻲ در داﺧﻞ طناب .

ج – دو پهن شدن طناب۱

قسمت ﻫﺎی ﻟﻪ ﺷﺪه ﻃﻨﺎب ﻛﻪ از درون ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی می گذرند ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ می روﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ.

چ – آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮارت و ﻳﺎ ﻗﻮس الکتریکی

قسمت ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ با

ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻃﻨﺎب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮند. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺛﺮ آﺑﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻫﺎﻟﻪ آﺑﻲ رﻧﮓ .

ح – ﻛﺎﻫﺶ انعطاف

در ﺷﺮاﻳﻂ خاصی ، ﻋﻤﻮﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ، ﻃﻨﺎب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ قابلیت

اﻧﻌﻄﺎف ﺷﻮد ﻛﻪ آن را از ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻤﻦ ﺑﺮای ﻛﺎر ، ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ :

۱ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ طناب

۲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل طناب

۳ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ها

۴ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮔﺮد ﻗﻬﻮه ای رﻧﮓ در ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و / ﻳﺎ ﺳﻴﻢ ها ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ کنند)

۵ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﻨﺎب در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻲ از

ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎری از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه نشود.

پیوست ج

( اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ)

ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻨﺎب و رﺗﺒﻪ ﺷﺪت – ﻳﻚ روش

ج – ۱ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮای ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ، زوال ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از

ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻃﻨﺎب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دارای ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﻮده و دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ

ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﺪاوم از درون ﻳﻚ ﻗﺮﻗﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺛﺮ ﻛﺎر ﻛﺮد ن در محیط

درﻳﺎﻳﻲ دﭼﺎر زوال ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﺎشد . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎید :

اﻟﻒ – اﺛﺮ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻮاع زوال را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد، ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از ﻃﻨﺎب روی می

دﻫﺪﻨ .

ب – ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ زا ” اﺛﺮ ﺗﺮکیبی” اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زوال اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

پ – ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕیرد ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻨﺎب اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ آﻳﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد

ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار گیرد/ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .

ﻳﻚ روش ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

ت – ﻃﻨﺎب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﻫﺮ ﻧﻮع زوال ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .

ث – ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع زوال، رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺎرج از رده ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﻦ

ﺷﻮد . ﻣﺜﻼ اﮔﺮ % ۴۰ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺮ اساس ﻣﻌﻴﺎر ﺧارج از رده ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮند

اﻳﻦ ﺑﻪ معنی % ۴۰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن، ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت، ﻛﻢ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، زﻳﺎد، ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻳﺎ ﺧﺎرج از رده .

ج – ﻣﻲ ﺗﻮان رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮط اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ﻳﺎ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده

آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرات رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﺜﻼ ﻛﻢ، ﻣﻴﺎﻧﻪ، زﻳﺎد، ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻳﺎ ﺧﺎرج از رده .

ﻳﺎدآوری ۱ – روش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ زوال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ افتد

وﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﺪاول زوال ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

مثال % ۴۰ در اﺛﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ، و % ۴۰ در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ) اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدی اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه زوال در ﻣﺤﻞ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ( ﺑﺎ اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ) اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ( ﻣﺜﻼ ( ﻣﻌﺎدل اﻳﻨﻜﻪ ) ۸۰ % در اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻴﻢ

ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻧﺎﺷﻲ و ﻳﺎ خوردگی ).

ﻳﺎدآوری ۲ – رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ، ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﻨﺎب ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ روی درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و

دﭼﺎر زوال ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮد ﺷﺪن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﺷﻲ از آن/ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﻘﺎط ﮔﺬرا

اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، اﻃﻼق ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد .

ﻳﺎدآوری ۳ – روش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، روش ﺳﺎده ای را ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ خاصی

از ﻃﻨﺎب، اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . روش ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﺑﺎزرﺳﻲ طناب

ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح، ﻣﻮرد ﺑهرهﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ج-۲ مثال

چهار مثال زیر باری کمک به فهم اینکه چگونه روش اثر ترکیبی بکار می رود، ارائه شده اند :

مثال۱ : ﻃﻨﺎب ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﺑﺎ ﺳﺎختار ۶x36WS-IWRC sZ در ﻳﻚ وﻳﻨﭻ ﺳﻘﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

اﺳﺖ )ﻛﻼس بندی M4 ( و دور ﻳﻚ درام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

از ﺟﺪول ۳ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻋﻼﻣﺖ از رده ﺧﺎرج ﻛﺮدن در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ برابر ﻗﻄﺮ، ۹

ﻋﺪد و در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ۱۸ ﻋﺪد اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ که۲ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل

ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد (اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از۱۸ ﻋﺪد در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ) ، اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل یک

رﺗﺒﻪ ﺷﺪت % ۲۰ اﺳﺖ .

از ﺟﺪول ۵ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ار ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از رده ۷٫۵% ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎوی

اﺳﺖ با ۱٫۶۵ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﺮجع ۲۲٫۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه در

ﺑﺎزرسی ۲۱٫۸ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ باﺷﺪ، ﭘﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ با

[(۲۲٫۶-۲۱٫۸)/۲۲]x100=3.6% از ﺟﺪول ۵ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ ﺷﺪت % ۲۰ اﺳﺖ .

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻃﻨﺎب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده

ﺑﺎشد. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ای ﻣﻌﺎدل % ۴۰ را ﻣﻨﺘﺞ ﺷﻮند.

مثال۲ : ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎختار۱۸×۷-WSC sZ ، ﺑﺮ روی ﻳﻚ وﻳﻨﭻ ﺳﻘﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

دارد( ﺑﺎ ﻛﻼس ﻛاری M4 )و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﻻﻳﻪ روی درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

از ﺟﺪول۴ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن ۲ در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ و ۴

در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ . ﭘﺲ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد

( اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از۴ ﻋﺪد در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ) اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ سیم ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ

ﻣﻌﺎدل % ۵۰ ﻣﻲ ﺑﺎشد .

از ﺟﺪول۵ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﻗﻄﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن طناب ، % ۵ ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ اﺳﺖ

ﻛﻪ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ با ۱٫۱ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﻄﺮ مرجع۲۲٫۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه در

ﺑﺎزرسی ۲۱٫۸ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪی از ﻗﻄﺮ اﺳﻤﻲ، ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ با

[(۲۲٫۶-۲۱٫۸)/۲۲]x100=3.6% ، از ﺟﺪول ۵ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ۶۰ % اﺳﺖ .

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﮕﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻃﻨﺎب اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده

باشد. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣ ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ای ﻣﻌﺎدل ۱۱۰ % را ﻣﻨﺘﺞ شوند.( ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرج از رده )

مثال۳ : ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ساختار ۶×۲۵-IWRC zZ ، ﺑﺮ روی ﻳﻚ وﻳﻨﭻ ﺑﺎزوﻳﻲ روی یک

ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺧﺰﻧﺪه ( ﭼﺮخ زنجیری) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارد ۰ ﺑﺎ ﻛﻼس ﻛﺎری M4 ) و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ روی

درام ﭘﻴﭽﻴﺪه می ﺷﻮد .

از ﺟﺪول ۳ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬار ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن، ﻣﻌﺎدل ۱۰ ﻋﺪد

در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ . ﭘﺲ اﮔﺮ ۷ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد ( اﻣﺎ

ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از ۲۰ ﻋﺪد در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ) اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﺎدل % ۷۰ ﻣﻲ ﺑﺎشد.

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﺎدل

% ۷۰ اﺳﺖ

مثال۴ : ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎختار ۱۸×۱۹-WSC zZ ، ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دارد( ﺑﺎ ﻛﻼس ﻛﺎری M4 ) و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ روی درام ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

از ﺟﺪول ۴ ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬار ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن، ﻣﻌﺎدل ۸ ﻋﺪد

در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ . ﭘﺲ اﮔﺮ ۴ ﺳﻴﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد ( اﻣﺎ

ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از۱۶ ﻋﺪد در ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ) اﻳﻦ ﻣﻌﺎدل رﺗﺒﻪ شدت ﻣﻌﺎدل % ۵۰ ﻣﻲ ﺑﺎﺪﺷ .

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒﻪ ﺷﺪت ﻣﻌﺎدل % ۵۰

اﺳﺖ .

رتبه بندی شدت سیم بکسل

پیوست چ

(اطلاعاتی)

مثال هایی برای سطح مقطع طناب و شماره گروه بندیRCN

سطح مقطع سیم بکسل

سطح مقطع سیم بکسل2

سطح مقطع سیم بکسل3

سطح مقطع سیم بکسل4

سطح مقطع سیم بکسل5

سطح مقطع سیم بکسل6

پیوست ح

(اطلاعاتی)

راهنمایی در ارزیابی و نرح خوردگی خارجی

شکل ح 1 – آغاز زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺳﻄﺤ ﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان با ﭘﺎک ﻛﺮدن زدود , ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮدن- ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ % ﺻﻔﺮ

شکل ح ۱ – آغاز زﻧﮓ زدﮔﻲ ﺳﻄﺤ ﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان با ﭘﺎک ﻛﺮدن زدود , ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮدن- ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج
ﺳﺎﺧﺘﻦ % ﺻﻔﺮ

شکل ح- 2 -  ﻃﻨﺎب در ﺣﻴﻦ ﻟﻤﺲ ﺷﺪن زﺑﺮ ﺑﻮده - زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻣﺘﺪاول - ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ 20%

شکل ح- ۲ – ﻃﻨﺎب در ﺣﻴﻦ ﻟﻤﺲ ﺷﺪن زﺑﺮ ﺑﻮده – زﻧﮓ زدﮔﻲ ﻣﺘﺪاول – ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ۲۰%

شکل ح -3 - ﺳﻄﺢ طناب ﺑﻪ ﺷﺪت زﻧﮓ زده اﺳﺖ - ﻧﺮخ ﺷﺪت % 60 ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎزی

شکل ح -۳ – ﺳﻄﺢ طناب ﺑﻪ ﺷﺪت زﻧﮓ زده اﺳﺖ – ﻧﺮخ ﺷﺪت % ۶۰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ از رده ﺧﺎرج ﺳﺎزی

شکل ح - 4 - ﺳﻄﺢ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮه ای دارد و ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ها –  ﺑﻼﻓﺎ ﺻﻠﻪ از رده ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج شود.

شکل ح – ۴ – ﺳﻄﺢ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮردﮔﻲ ﺣﻔﺮه ای دارد و ﻃﻨﺎب ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ها
– ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از رده ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج شود.

 

 

کتابنامه:

۱ . اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ۱ – ۱۰۰۵۳ ، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ – ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨیﺪ – ﻗﺴﻤﺖ اول –

ﻛﻠﻴﺎت

  1. ISO 4306-1, Cranes — Vocabulary — Part 1: General
  2. ISO 4308-1, Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 1:

General

  1. ISO 4308-2, Cranes and lifting appliances — Selection of wire ropes — Part 2:

Mobile cranes —Coefficient of utilization