پیشگفتار

کمیسیون استاندارد مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور : قسمت اول – آسانسورهای برقی که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد مکانیک و خودرو مورد تأیید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابر این برای مراجعه به استاندارد های ملی ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد های بین المللی و استاندارد های ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منبع و ماخذی که برای این استاندارد بکار رفته است به شرح زیر می باشد :

BS 5655: Part1: 1986

EN 81: Part1: 1985

EN 81-1: 2001


فهرست مندرجات

 

۰   مقدمه کلی   ۱

۱   هدف کلی و دامنه کاربرد        ۵

۲   مراجع         ۶

۳   اصطلاحات و تعاریف ۸

۴   نمادها و اختصارات    ۱۴

۵   چاه آسانسور           ۱۶

۶   موتورخانه و محل قرار گرفتن فلکه ها ۲۷

۷   درهای طبقه ۳۴

۸   کابین و وزنه تعادل    ۴۲

۹   سیستم آویز، سیستم جبران کننده، ترمز ایمنی و کنترل کننده مکانیکی سرعت بالا (گاورنر)      ۵۵

۱۰   ریلهای راهنما، ضربه گیرها و کلیدهای حد نهایی          ۶۶

۱۱   فواصل هوایی بین کابین و دیوار چاه آسانسور و بین کابین و وزنه تعادل   ۷۵

۱۲   سیستم محرکه آسانسور       ۷۶

۱۳   لوازم و تأسیسات برقی         ۸۱

۱۴   حفاظت در مقابل اشکالات برقی، کنترل ها، اولویت ها ۸۹

۱۵   نکات و دستورالعمل ها         ۱۰۰

۱۶   آزمونها، بررسی ها، دفتر ثبت نتایج و سرویس و نگهداری         ۱۰۶

پیوست الف : شرایط استفاده از لوازم ایمنی برقی   ۱۰۸

پیوست ب : طرح کلید سه گوش   ۱۰۹

پیوست پ : پرونده فنی   ۱۱۰

پیوست ت : بررسیها و آزمونهای قبل از بهره برداری           ۱۱۳

پیوست ث : بررسیها و آزمونهای ادواری و یا پس از انجام هر تغییر عمده و یا حادثه    ۱۱۷

پیوست ج : روشهای آزمایش برای آزمون   ۱۲۰

پیوست چ : توصیه های حفاظت در مقابل آتش       ۱۶۱

 


استاندارد ملی‌ مقررات‌ ایمنی‌ ساختمان‌ و نصب‌ آسانسور

قسمت اول آسانسورهای برقی‌

 

۰          مقدمه‌ کلی‌

هدف‌ از تدوین‌ این‌ استاندارد تعریف‌ قواعد ایمنی‌ مربوط‌ به‌ آسانسورهای‌ مسافری‌ و باری‌ و خدماتی‌ است‌ که‌ برای‌ تأمین‌ ایمنی‌ اشخاص‌ و اشیاء در برابر خطر حوادث‌ مرتبط‌ با عملکرد این‌ نوع‌ آسانسورها میباشد

۰ – ۱    در تدوین‌ این‌ استاندارد روشهای‌ زیر اتخاذ شده‌ است‌.

۰ – ۱ – ۱           تجزیه‌ و تحلیل‌ خطرات‌ که‌ میتواند ناشی‌ از هر جزء از قطعات‌ یک‌ آسانسور کامل‌ باشد، انجام‌ گردیده‌ و بنابراین‌ قوانین‌ مربوطه‌ در هر مورد تدوین‌ شده‌اند.

۰ – ۱ – ۲          این‌ استاندارد ‌ که خاص‌ آسانسورهامیباشد و قوانین‌ فنی‌ عمومی‌ که‌ در زمینه‌های‌ الکتریکی‌ ، مکانیکی‌ و یا ساختمانی‌ کاربرد دارند، را تکرار نمیکند. البته‌ فرض‌ میشود که‌ تمامی‌ اجزاء باید :

۰-۱-۲-۱           بدرستی‌ طراحی‌ شده‌ باشند، دارای‌ ساختار مکانیکی‌ و الکتریکی‌ صحیحی‌ باشند و با کیفیت‌ مناسب‌ و مقاومت‌ کافی‌ و بدون‌ عیب‌ ساخته‌ شده‌ باشند.

۰-۱-۲-۲          بخوبی‌ تعمیر و نگهداری‌ شوند، بویژه‌ باید اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ ابعاد مورد نیازبا وجود فرسایش‌ برقرار بمانند.

۰-۱-۳ این‌ استاندارد خاص‌ آسانسورها میباشد و شامل‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ در برابر آتش‌ اجزاء ساختمان‌ نمیشود.

اما از آنجایی‌ که‌ این‌ قوانین‌ بر انتخاب‌ درهای‌ طبقات‌ و ویژگیهای‌ طراحی‌ سیستمهای‌ کنترل‌ الکتریکی‌ تأثیر مستقیم‌ دارد لازم‌ است‌ به‌ این‌ موضوع‌ نیز پرداخته‌ شود.

۰-۱-۳-۱          انتخاب‌ درهای‌ طبقات‌ که‌ به‌ مقاومت‌ و عملکرد مورد نیاز آنها در برابر آتش‌ بستگی‌ دارد در بند پیوست‌ ج ذکرشده‌است‌. متداولترین‌ چیدمانهای‌ ساختمانی‌ بادرهای‌ متناظر با هر کدام‌، با علائم‌ S و F نشان‌ داده‌شده‌اند.

اما در صورتی‌ که‌ الزامات‌ قانونی‌ برای‌ چیدمانهای‌ بخصوص‌ نوع‌ F را به‌ جای‌ نوع‌ S مجاز بشمارند، کمیته‌های‌ فنی‌ باید اصلاحیه‌ مورد نیاز را تهیه‌ کنند.

۰ – ۱ – ۳ – ۲    سیستمهای‌ کنترلی‌ الکتریکی‌ توصیه‌ شده‌ برای‌ هر مثال‌ از چیدمانها، در ضمیمه‌ (ج‌) توصیف‌ شده‌اند.

۰ – ۱ – ۴                      این‌ استاندارد ویژه‌ آسانسورها بوده‌ و ویژگیهایی‌ را که‌ ذاتاً جزئی‌ از این‌ وسایل‌ نمیباشد و یا مانعی‌ برای‌ تجارت‌ بوجود نمی آورند اما بر روی‌ ایمنی‌ استفاده‌ کنندگان‌ و یا پرسنل‌ نصب‌ و خدمات‌ تأثیر میگذارند را نادیده‌ نمیگیرد.

یادآوری : قسمتهایی از این استاندارد که با قلم هما (بصورت درج شده در این یادآوری) نگارش شده است، عملکردی میباشد .

۰ – ۲    بنظر میرسد که‌ الزامات‌ ساختمانی‌ خاصی‌ در قسمتی‌ که‌ آسانسور نصب‌ میشود باید تأمین‌ شود و این الزامات بدلیل‌ ویژگی‌ ساختاری‌ آسانسور و یا بدلیل‌ نوع‌ بهره‌برداری‌ از آن‌ در مقایسه‌ با جاهای‌ دیگر دقیقتر و سخت‌ترمی باشد.

۰ – ۳   این‌ استاندارد تا حد امکان‌ فقط‌ به‌ بیان‌ الزامات‌ مواد و تجهیزاتی که کارکرد ایمن آسانسور را تأمین می کند می پردازد.

۰ – ۴   در مواردی‌ که‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ مطلب‌ اشاره‌ به‌ طراحی‌ خاص‌ شده‌ است‌، این‌ طرح‌ نباید به‌ عنوان‌ تنها طرح‌ ممکن‌ قلمداد شود. هر راه‌ حل‌ دیگری‌ با نتیجه‌ عمل‌ مشابه‌ که‌ حداقل‌ ایمنی‌ معادل‌ را فراهم‌ کند، میتواند بکار گرفته‌ شود.

۰ – ۵   درباره‌ اشکال‌ مختلف‌ حوادث‌ احتمالی‌ آسانسور در زمینه‌های‌ زیر مطالعاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌.

۰ – ۵ – ۱          خطرات‌ احتمالی‌ ناشی‌ از :

            الف‌ – بریدن‌

            ب‌ – برخورد کردن‌

            پ‌ – سقوط‌

            ت‌ – ضربه‌

            ث‌ – گیرافتادن‌

            ج‌ – حریق‌

            چ‌ – برق‌ گرفتگی‌

            ح‌ – خرابی‌ مواد بر اثر:

                                    ۱- ‌ فرسودگی‌

                                    ۲- ‌ خوردگی‌

                                    ۳- ‌ تخریب‌ مکانیکی‌

۰-۵-۲ اشخاصی‌ که‌ ایمنی‌ آنها باید تأمین‌ شود عبارتند از:

            الف‌ – استفاده‌ کنندگان‌ ؛

            ب‌ – بازرسان‌ و کارکنان‌ نگهداری‌ کننده‌ ؛

            پ‌ – اشخاص‌ خارج‌ از چاه‌ آسانسور ، موتورخانه‌ و اتاق‌ فلکه‌ (درصورت‌وجود).

۰-۵-۳ اشیائی‌ که‌ ایمنی‌ آنها باید تأمین‌ شود عبارتند از:

            الف‌ – بارهای‌ داخل‌ کابین‌ ؛

            ب‌ – اجزاو قطعات‌ آسانسور ؛

            پ‌ – ساختمان‌ محل‌ نصب‌.

۰ – ۶    در تدوین‌ این‌ استاندارد موارد زیر در نظر گرفته‌ شده‌اند:

۰-۶-۱   استفاده کننده ها باید در برابر خطرات ناشی از سهل انگاری و بی دقتی های ناآگاهانه خود ، محافظت شوند.

۰-۶-۲   برخی از قوانین ممکن است سخت گیری کمتری را برای بعضی از استفاده کنندگان اعمال نماید، از این به بعد به این افراد استفاده کننده های مجاز یا آموزش دیده گفته میشود.

در صورتی که تعریف دیگری موجود نباشد ، اجازه استفاده از آسانسور اختصاصی برای افراد مجاز ، مجاز است ، بشرطی که آموزشهای لازم توسط مسئول آسانسور به منظور استفاده از آن داده شده باشد و همچنین در صورتیکه یکی از شرایط زیر برقرار باشد :

الف – در صورتیکه بکارگیری آسانسور تنها توسط کلیدی که مخصوص افراد مجاز و آموزش دیده میباشد، در مکانی محفوظ در داخل یا خارج کابین قرار بگیرد.

ب – آسانسور در محدوده ای که برای استفاده عام ممنوع میباشد نصب شده ، و در مدت زمانی که آسانسور قفل نباشد بطور دائم توسط یک یا بیشتر افراد مسئول ، نظارت می شود.

۰-۶-۳  برای آسانسورهای خدماتی که طبق تعریف، کابین آنها قابل دسترس برای اشخاص نباشد ممکن است بعضی از قواعد از شدت کمتری برخوردار باشند و یا اصلاً نادیده گرفته شود.

۰-۷      در تدوین این استاندارد در موارد مشخصی بی احتیاطی استفاده کننده در نظر گرفته شده است اما ضروری است که این امر محدود شود و لذا احتمال دو بی احتیاطی همزمان و یا استفاده نادرست از دستورالعمل ها در نظر گرفته نشده است .

۰ ۸    درضمیمه های این استاندارد روش انجام آزمون های ضروری بر روی قطعات مشخص، و همچنین بر روی آسانسور نصب شده و کامل ، آمده است .

۰۸۱  ضمیمه های زیر حداکثر الزامات مورد نیاز آسانسور را مشخص میکنند.

۰-۸-۱-۱ ضمیمه پ . در صورتیکه تأییدیه اولیه ضروری باشد، پرونده فنی باید تهیه شود.

۰ – ۸ – ۱ – ۲       ضمیمه‌ ت‌ . شامل‌ بررسیها و آزمون‌هایی‌ است‌ که‌ قبل‌ از شروع‌ به‌ کار آسانسور باید انجام‌ شود.

۰ – ۸ – ۱ – ۳              ضمیمه‌ ث‌ . شامل‌ بررسیها و آزمون‌های‌ دوره‌ای‌ و همچنین‌ بررسیها و آزمون‌های‌ پس‌ از یک‌ تغییر اساسی‌ و یا یک‌ حادثه‌ میباشد. تناوب‌ آزمونها و بررسیهای‌ دوره‌ای‌ حداقل‌ سالی‌ یکبار میباشد.

۰ – ۸ – ۲                                ضمیمه‌ ج‌ . انجام‌ آزمونهای‌ نوعی‌ بر روی‌ قطعات‌ مشخصی‌ از آسانسور امکان‌ ساده‌تر شدن‌ و محدود شدن‌ آزمونهای‌ پس‌ از نصب‌ آسانسور و همچنین‌ تولید انبوه‌ این‌ گونه‌ اجزاء را فراهم‌ میکند.


۱          هدف‌ کلی‌ و دامنه کاربرد

این‌ استاندارد مربوط‌ به‌ آسانسورهای‌ تازه‌ نصب‌ شد‎ه دائمی‌ است‌ که‌ دارای‌ طبقات‌ توقف‌ معینی‌ بوده‌ و کابین‌ آن‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ اشخاص‌ و/ یا کالا طراحی‌ شده‌ و توسط‌ طنابهای‌ فولادی‌ و یا زنجیر(ها) آویزان‌ میباشد و یا توسط‌ جک‌ (ها)   نگاه‌ داشته‌ میشود و همچنین،‌ حداقل‌ در قسمتی‌ ، بین‌ ریل‌های‌ عمودی‌ و یا ریلهایی‌ که‌ کمی‌ از راستای‌ قائم‌ منحرف‌ هستند حرکت‌ میکند. (برای‌ وسایلی‌ که‌ انحراف‌ از راستای‌ قائم‌ ریلهای‌ راهنما در آنها از ْ۱۵ بیشتر باشد، این‌ استاندارد میتواند بعنوان‌ استاندارد پایه، ‌ مفید باشد.

این‌ استاندارد شامل‌ آسانسورهایی‌ که‌ در زیر ذکر شده‌اند نمی‌شود.

آسانسورهای‌ دنده‌ شانه‌ای‌، آسانسورهایی‌ پیچی‌، آسانسورهای‌ معدن‌، بالابرهای‌ قفسه‌ای‌ خودکار، بالابرهای‌ تئاتری‌، بالابرهای‌ پرشی‌، بالابر ساختمانی‌ و کارگاهی‌، بالابرهای‌ کشتی‌، سکوهای‌ اکتشاف‌ یا حفاری‌ که‌ در دریا بکار میروند.

هر چند این‌ استاندارد را می‌توان‌ عملاً به‌ عنوان‌ مبنای‌ مفیدی‌ بکار برد، اما این‌ استاندارد در موارد ذیل‌ بکار گرفته‌ نمیشود:

الف‌ – آسانسور خصوصی‌ که‌ در ساختمان‌ برای‌ همه‌ افراد در دسترس‌ نمیباشد. به‌ شرطی‌ که‌ استاندارد ویژه ای در مورد آن نوع‌ آسانسور وضع‌ شده‌ باشد.   

ب‌ – بالابرهایی‌ که‌ فقط‌ به‌ دو طبقه‌ خدمات‌ رسانی‌ میکنند و خاص‌ افراد معلول‌ بوده‌ و طول‌ مسیر حرکت‌ آنها بیش‌ از ۴ متر و سرعت‌ آنها بیش‌ از ۱/۰ متربرثانیه‌ نباشد و حرکت‌ کابین‌ آنها نیازمند فشار دائم‌ بر دکمه‌ باشد.

بکارگیری‌ موارد خاصی‌ در جاهایی‌ که‌ فضا اجازه‌ نمی‌دهد همچون‌ موارد ذیل‌ لازم‌ نیست‌:

الف‌ – آسانسورهایی‌ که‌ قبلاً نصب‌ شده‌اند و‌ در حال‌ حاضر قرار است‌ که‌ این‌ استاندارد در مورد آنها اجرا شود.

ب‌ – انجام‌ تغییرات‌ مهم‌ (ضمیمه‌ ث‌) درباره‌ آسانسورهایی‌ که‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ استاندارد نصب‌شده‌اند.


 

۱ – ۱    دامنـه‌ کاربرد

بخش‌ اول‌ این‌ استانداردمربوط‌ به‌ آسانسورهایی‌ است‌ که‌ در بند ۳ تعریف‌ شده‌ اند‌ و کابین‌ آنهابوسیله‌ طنابهای‌ فولادی‌ آویخته‌ شده‌ و توسط‌ موتور برقی‌ به‌ حرکت‌ در می‌ آیند و نقل‌ و انتقال‌ صورت‌ می‌ پذیرد. در آسانسورهایی‌ که‌ منحصراً برای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا بکار می‌ رود، چنانچه‌ ابعاد کابین‌ آنها ورود افراد را امکانپذیر سازد،باید در رده‌بندی‌ آسانسورهای‌ مسافربر قرارگیرند و درزمره‌ آسانسورهای‌ خدماتی‌ قرارندارند (به‌ تعاریف‌ در بند ۳ مراجعه‌ شود).


۲         مراجع‌

مدارک‌ الزامی‌ زیر حاوی‌ مقرراتی‌ است‌ که‌ در متن‌ این‌ استاندارد به‌ آنها ارجاع‌ داده‌ شده‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ آن‌ مقررات‌ جزئی‌ از این‌ استاندارد محسوب‌ می‌شود. در مورد مراجع‌ دارای‌ تاریخ‌ چاپ‌ و/یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای‌ بعدی‌ این‌ مدارک‌ موردنظر نیست‌. با این‌ وجود بهتر است‌ کاربران‌ ذینفع‌ این‌ استاندارد، امکان‌ کاربرد آخرین‌ اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای‌ مدارک‌ الزامی‌ زیر را مورد بررسی‌ قرار دهند. در مورد مراجع‌ بدون‌ تاریخ‌ چاپ‌ و/یا تجدیدنظر، آخرین‌ چاپ‌ و/یا تجدیدنظر آن‌ مدارک‌ الزامی‌ ارجاع‌ داده‌ شده‌ مورد نظر است‌.

استفاده‌ از مراجع‌ زیر برای‌ کاربرد این‌ استاندارد الزامی‌ است‌ :

CEN/CENELEC standards

 

EN 294       ۱۹۹۲    Safety of machinery – Safety distances to prevent   danger zones

                                       danger zones being reached by the upper limbs

   EN 1050                     Safety of machinery – Principles for risk assessment

EN 10025                       Hot rolled products of non alloy structural steels –     technical

delivery conditions

   EN 50214                 Flexible cables for lifts

EN 60068-2-6            Environmental testing – part 2 : Tests – Test Fc :

Vibration(sinusoidal)

   EN 60068-2-27        Basic environmental testing procedures – part 2 :   Tests – Test Ea and                                                  guidance : Shock

                                               Basic environmental testing procedures – Part 2 : Tests – Test Eb and

guidence Bump

EN 60249-2-2                                    Base materials for printed circuits – Part 2 : Specifications   –   Specification

Nْ ۲ : Phenolic cellulose paper copper – clad laminated sheet, economic

quality

EN 60249-2-3                                      Base materials for printed circuits – Part 2 : Specifications   –   Specification

                                         Nْ ۳ : Epoxyde cellule paper copper – clad laminated sheet of d

flammability (vertical burning test)

EN 60742                                                     Isolating transformers and safety isolating transformers – Requirements

EN 60947-4-1                                    LOW – voltage switchgear and controlgear – Part 4 : Contactors and motor –

starters – section 1 : Electromechanical contactors and motor – starters

EN 60947-5-1                                           LOW – voltage switchgear and controlgear – Part 5 : Control circuit devices

and switching elements – section 1: Electromechanical control circuit devices

EN 60950                                                        Safety of information technology equipment, including electrical business

                                         equipment

EN 62326-1               Printed boards – Part 1 : Generic specification

EN 1201-5                           ۱۹۹۸     Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts , escalators

               and passenger conveyors – Emission

EN 12016                                            ۱۹۹۸       Electromagnetic compatibility – Product family standard for lifts , escalators

           and passenger conveyors – Immunity

prEN 81-8                            ۱۹۹۷           Fire resistance tests of lift landing doors – method of test and evaluation.

IEC Standards

IEC 60664-1                                               Insulation co-ordination for equipment within low-voltage systems – Part

                                                                    ۱ : Principles, requirements and tests

IEC 60747-5                                    Semiconductor devices – Discrete devices and integrated circuits – Part 5 :

Optoelectronic devices

CENELEC Harmonization Documents    

HD 21.1 S3                                     Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 1 : General requirements

HD 21.3 S3                                   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 3 : Non-sheathed cables for fixed wiring

HD 21.4 S2                                   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 4 : Sheathed cables for fixed wiring

HD 21.5 S3                                   Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750

V – Part 5 : Flexible cables (cords)

HD 22.4 S3                                      Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 4 :

       Cords and flexible cables

HD 214 S2                                      Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid

       insulating materials under moist conditions

HD 323.2.14 S2                Basic environmental testing procedures – Part 2 : Tests – Test N : Change of

                               tempreature

HD 360 S2           Circular rubber insulated lift cables for normal use

HD 384.4.41 S2                     Electrical installations of buildings – Part 4 : Protection for safety – chapter 41 :

Protection against electric shock

HD 384.5.51 S1                     Electrical installations of buildings – Part 5 : selection and erection of                electrical

equipment – chapter 54 : earthing arrangements and protective conductors

HD 384.6.61 S1                       Electrical installations of buildings – Part 6 : verification – chapter 61 : lnitial

ISO Standards

ISO 7465                                    ۱۹۹۷   Passenger lifts and service lifts – Guide rails for lifts and counterweights – T type

 


 

  اصطلاحات‌ و تعاریف‌

در این‌ استاندارد اصطلاحات‌ با تعاریف‌ زیر بکار برده‌ میشود. برای‌ احتراز از تکرار، اصطلاحات‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبایی‌ و نه‌ بر طبق‌ نوع‌ تجهیزاتی‌ که‌ در آنها بکار رفته‌، ذکر شده‌ اند.

۳ ـ ۱       آسانسور

دستگاهی‌ است‌ دائمی‌ که‌ برای‌ جابجایی‌ اشخاص‌ یا کالا، بین‌ طبقات‌ ساختمان‌ بوده‌ و در طبقات‌ مشخصی‌ عمل‌ می‌نماید. دارای‌ کابینی‌ است‌ که‌ ساختار، ابعاد و تجهیزات‌ آن‌ به‌ اشخاص‌ بسهولت‌ اجازه‌ استفاده‌ می‌دهد ومیان‌ ریلهای‌ منصوبه‌ عمودی‌ با حداکثر انحراف‌ ۱۵ درجه‌ حرکت‌ می‌کند .

۳ ـ ۲       آسانسور با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌ )

نوعی‌ آسانسور است‌ که‌ با زنجیر یاطناب‌ فولادی‌ آویزان‌ شده‌ و نیروی‌ رانش‌ بطریقی‌ بغیر از اصطکاک‌ به‌ آن‌ وارد می‌ شود.

۳ ـ ۳      آسانسور با سیستم‌ محرکه‌ کششی‌

آسانسوری‌ خدماتی‌ است‌ که‌ بواسطه‌ اصطکاک‌ بین‌ فلکه‌ رانش‌   و طنابهای‌ فولادی‌ حرکت‌ می‌کند.

۳ ـ ۴      آسانسور حمل‌ بار و مسافر

آسانسوری‌است‌ که‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ کالا طراحی‌ شده‌است‌ ومعمولا” عمل‌ حمل‌ و نقل‌ بهمراه‌ افراد صورت‌ می‌ گیرد.

۳ ـ ۵      آسانسور خدماتی‌

آسانسوری‌ دائمی‌ است‌ که‌ برای‌ جابجایی‌ کالا بین‌ طبقات‌ ساختمان‌ میباشد و درطبقات‌ مشخصی‌ عمل‌ می‌کند ، دارای‌ کابینی‌ است‌ که‌ ابعاد آن‌ به‌ اشخاص‌ اجازه‌استفاده‌ رانمیدهد و در میان‌ ریلهای‌ منصوبه‌ عمودی‌ و با حداکثر ۱۵ درجه‌انحراف‌ ، حرکت‌ میکند. ابعادی‌ که‌ کابین‌ را برای‌ افراد غیرقابل‌ استفاده‌ میکند، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود:

                الف‌ – مساحت‌ کف‌ کابین‌ ۰۰/۱ متر مربع‌

                ب‌ – عمق‌ ۰۰/۱ متر

                ج‌ – ارتفاع‌ ۲۰/۱ متر

ارتفاع‌ بیش‌ از ۲/۱ متر کل‌ کابین‌ ،بشرطی‌ مجاز میباشد که‌ کابین‌ شامل‌ چند طبقه‌ ثابت‌ باشد بنحوی‌ که‌ ارتفاع‌ هر یک‌ از طبقات‌ از ۲/۱ متر تجاوز ننماید.

۳ ـ ۶       آسانسور خدماتی‌ با رانش‌ مثبت‌ (وینچی‌)

نوعی‌ آسانسور خدماتی‌ است‌ که‌ با زنجیر یاطناب‌ فولادی‌ آویزان‌ شده‌ و نیروی‌ رانش‌ بطریقی‌ بغیر از اصطکاک‌ به‌ آن‌ وارد می‌ شود.

۳ – ۷      آسانسور خدماتی‌ با سیستم‌ محرکه‌ کششی

آسانسوری‌ است‌ خدماتی‌ که‌ به‌ واسطه‌ اصطکاک‌ بین‌ فلکه‌ رانش‌ و طنابهای‌ فولادی‌ حرکت‌ می‌ کند .

۳ ـ ۸      آسانسور خودرو بر ساختمانهای‌ خصوصی‌

آسانسوری‌ که‌ اتاقک‌ آن‌ ابعاد مناسبی‌ برای‌ جابجایی‌ خودروهای‌ سواری‌ داشته‌ وطراحی‌ آن‌ امکان‌ این‌ جابجایی‌ را بدهد.

۳ ـ ۹       استفاده‌ کننده‌

به‌ هرشخصی‌ که‌ از خدمات‌ آسانسوراستفاده‌ میکند گفته‌ می‌ شود .

۳ – ۱۰      بار اسمی‌( ظرفیت‌ مفید)

ظرفیت‌ یا باری‌ است‌ که‌ قطعات‌ و تجهیزات‌ آسانسوربر آن‌ اساس‌ ساخته‌ شده‌ و فروشنده‌ عملکرد تعریف‌ شده‌ آسانسور را تحت‌ آن‌ بار تضمین‌ نموده‌است‌ .

۳ – ۱۱      ترمز ایمنی‌

مکانیزمی‌ است‌ که‌ بتوسط‌ گاورنر ( سیستم کنترل کننده سرعت بالا) در لحظه‌ افزایش‌ سرعت‌ بیش‌ از حد مجاز فعال‌ شد ه‌ و با قفل‌ شدن‌ روی‌ ریلهای‌ راهنمای‌ کابین‌ یا وزنه‌تعادل‌ آنهارا متوقف‌ مینماید و شامل‌ انواع‌ زیرمیشود:

۳-۱۱-۱    ترمزایمنی‌ لحظه‌ای‌

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ با قفل‌ شدن‌ سریع‌ روی‌ ریلهای‌ راهنماباعث‌ توقف‌ کابین‌ ویا وزنه‌ تعادل‌ (با شتاب‌ منفی‌ بسیار زیاد) می‌ شود.

۳-۱۱-۲    ترمزایمنی‌ با اثر ضربه‌ گیر

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ با قفل‌ شدن‌ به‌ ریلهای‌ راهنما بطور سریع‌ عمل‌ میکند ولی‌ واکنش‌ در کابین‌ یا وزنه‌ تعادل‌ بوسیله‌ ضربه‌گیر تعدیل‌ می‌شود.

۳-۱۱-۳   ترمز ایمنی‌ تدریجی‌

نوعی‌ ترمز ایمنی‌ است‌ که‌ سیستم‌ آن‌ در اصطکاک‌ با ریلهای‌ راهنما به‌ شکلی‌ عمل‌ مینماید که موجب‌ شتاب‌ منفی‌ (تعریف‌ شده‌) کمتری‌ می‌ گردد.

۳ ـ ۱۲     چاه‌

فضایی‌ که‌ در آن‌ کابین‌ و وزنه‌ تعادل‌ (درصورت‌ وجود) حرکت‌ می‌ کند. این‌ فضا به‌ کف‌ چاهک‌ ،دیوارها و سقف‌ محدود میگردد .

۳ ـ ۱۳     چاهک‌

بخشی‌ از چاه‌ است‌ که‌ در زیر پایین‌ ترین‌ طبقه‌ آسانسور قرار دارد.

۳ ـ ۱۴     حداقل‌ بار گسیختگی‌ طناب‌ فولادی‌

عبارت‌ است‌ از حاصل‌ ضرب‌ مربع‌ قطر اسمی‌ طناب‌ فولادی‌ (بر حسب‌ متر مربع‌ ) و مقاومت‌ کششی‌ اسمی‌ سیمها (بر حسب‌ نیوتون‌ بر میلیمتر مربع‌) و یک‌ ضریب‌ مناسب‌ برای‌ نوع‌ ساختار آنها (ISO 2532 ) .

بارمؤثر گسیختگی‌ در آزمون‌ پارگی‌ نمونه‌ طناب‌ فولادی‌ با استفاده‌ از روش‌ تعریف‌ شده‌ باید معادل‌ کمترین‌ بار گسیختگی‌ تعیین‌ شود.

۳ ـ ۱۵     ریل‌ راهنما

اجزایی‌ صلب‌ هستند که‌ برای‌ هدایت‌ کابین‌ ویا وزنه‌ تعادل‌ تعبیه‌ میشوند .

۳ ـ ۱۶     سرعت‌ اسمی‌

حداکثر سرعت‌ کابین‌ هنگام‌ حرکت‌ عادی‌ را سرعت‌ اسمی‌ می‌ گویند .

۳ ـ ۱۸     سیستم‌ محرکه‌ آسانسور

سیستمی‌ است‌ شامل‌ موتوری‌ که‌ آسانسور را به‌ حرکت‌ در آورده‌ ویااز حرکت‌ باز می‌ دارد.

۳ ـ ۱۹     شخص‌ آموزش‌ دیده‌ مجاز

شخصی‌ است‌ که‌ از سوی‌ افراد مسئول‌ نصب‌ آسانسور ، آموزشهای‌ لازم‌ را برای‌ استفاده‌ از آسانسور و کمک‌رسانی‌ اولیه‌ دیده‌ باشد .

۳ ـ ۲۰     ضربه‌ گیر

وسیله‌ ای‌ است‌ برای‌ جلوگیری‌ از برخورد ناگهانی‌ کابین‌ و یا وزنه‌ تعادل‌ با کف‌ چاهک‌ می‌ باشد. انواع‌ آن‌ برحسب‌ میزان‌ سرعت‌ و ظرفیت‌ و طراحی‌ آسانسور، وجود دارند .

۳ ـ ۲۱     طناب‌ ایمنی‌

طنابی‌ فولادی‌ است‌ که‌ به‌ مکانیزم‌ ایمنی‌ کابین‌ یا وزنه‌ تعادل‌ متصل‌ می‌ گردد تادر هنگام‌ سرعت‌ غیر مجاز و یا قطع‌ سیستم‌ تعلیق‌، مکانیزم‌ ترمز ایمنی‌ را فعال‌ سازد.

۳ ـ ۲۲     گاورنر (کنترل‌ کننده‌ مکانیکی‌ سرعت‌ بیش‌ از مقدار تعیین شده )

وسیله‌ ای‌ است‌ که‌ وقتی‌ آسانسور به‌ هر دلیل‌ به‌ سرعتی‌ بیش‌ از مقدار تعیین‌ شده‌ می‌ رسد ، فعال‌ شده‌ و ضمن‌ قطع‌ جریان‌ برق‌ موتور ،عملکرد سیستم‌ ترمز ایمنی‌ را سبب‌ می‌ شود .

۳ ـ ۲۳    کابین‌ (اتاقک‌) آسانسور

بخشی‌ از آسانسور که‌ شبیه‌ اتاقک‌ بوده‌ و مسافران‌ ویا بار ، در داخل‌ آن‌ قرار گرفته‌ و جابجا می‌ شوند.

۳ ـ ۲۴    قاب‌ یا یوک‌

کادری‌ فلزی‌ است‌ که‌ کابین‌ یا وزنه‌ های‌ تعادل‌ از طریق‌ آن‌ به‌ سیستم‌ تعلیق‌ متصل‌ می‌ گردد .این‌ قاب‌ میتواند با دیوارهای‌ کابین‌ یکپارچه‌ باشد .

۳ ـ ۲۵    محافظ‌ پا (سینی‌ زیر در)

صفحه‌ قائم‌ مسطح‌ با لبه‌ شیبداری‌ است‌ که‌ در زیر آستانه‌ درب‌ طبقه‌ یا ورودی‌ به‌ کابین‌ نصب‌ می‌ شود .

۳ ـ ۲۶     مساحت‌ مفید کابین‌

اندازه‌ سطح‌ مقطع‌ کابین‌ که‌ در ارتفاع‌ یک‌ متری‌ از کف‌ کابین‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ فضایی‌ که‌ دستگیره‌ها اشغال‌ میکنند اندازه‌ گیری‌ میشود. در صورتی‌ که‌ کابین‌ بدون‌ در باشد ، محفظه‌ ای‌ بعمق‌ ۱/۰ متر در جلوی‌ آستانه‌ هر کابین‌ از مساحت‌ مفید حذف‌ میشود .

۳ ـ ۲۷    مسافر

هر شخصی‌ که‌ با آسانسور جابجا می‌ شود .

۳ ـ ۲۸    منطقه‌ باز شو قفل‌

منطقه‌ ای‌ است‌ در بالا و پایین‌ سطح‌ توقف‌ که‌ وقتی‌ کف‌ کابین‌ در آن‌ منطقه‌ باشد ،درهای‌ مربوطه‌ قابلیت‌ بازشدن‌ از حالت‌ قفل‌ را مییابند .

۳ ـ ۲۹     موتورخانه‌

اتاقی‌ است‌ که‌ ماشین‌ یا ماشینهای‌ سیستم‌ محرکه‌ و یا تجهیزات‌ مربوطه‌ در آن‌ قراردارند .

۳ ـ ۳۰     هم‌ سطح‌ سازی‌

عملی‌ است‌ که‌ بمنظور افزایش‌ دقت‌ تراز بودن‌ کف‌ کابین‌ با کف‌ طبقه‌ در هنگام‌ توقف‌ ،انجام‌ می‌ پذیرد .

۳ – ۳۱     هم‌ سطح‌ سازی‌ مجدد