نام دوره:
ایمنی اسانسور
هدف دوره:
آشنایی با اصول ایمنی اسانسور
محتوای دوره آموزشی:
آشنایی با استاندارد ملی 6303 (هدف و دامنه كاربرد؛مراجع و تعاريف )
تجهیزات ایمنی
مقررات و توصیه های ایمنی هنگام استفاده از آسانسور
ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﮐﻪ و ﺗﺮﻣﺰ آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ رﯾﻞ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ و وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل
ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻫﺎ
مقررات ایمنی ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ، ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ، ﮔﺎورﻧﺮ
ایمنی نصاب سیستم های برقی
ایمنی نصاب سیستم های مکانیکی
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه صحیح آسانسور
انواع فعالیتهای سرویس و نگهداری آسانسور
حوادث آسانسور
اقدامات مناسب هنگام حادثه در آسانسور
مخاطبین دوره:
- مدیران و سرپرستان ایمنی و بهداشت (HSE)
- بازرسین اسانسور
- نصاب ها و سایر افراد مرتبط با آسانسور
مدت دوره:
یک روزه