دوره های آموزشی اپراتوری ایمن انواع جرثقیل

نام دورهسطحمدت دورههدف دوره
اپراتوری ایمن جرثقیل های سقفی و دروازه ایمقدماتی تا پیشرفتهیک روزهآشنایی با کار ایمن با جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جلوگیری از رخداد حوادث
اپراتوری ایمن جرثقیل های برجی ساختمانی ( تاور کرین )مقدماتی تا پیشرفتهدو روزهآشنایی با اصول اپراتوری ایمن جرثقیل های برجی ساختمانی ( تاور کرین )
اپراتوری ایمن جرثقیل های متحرک و کارگاهیمقدماتی تا پیشرفتهیک روزهآشنایی با مخاطرات و ریسک های کار با جرثقیل های متحرک و کارگاهی و اصول ایمنی