نام دورهسطح مدت زمان هدف دوره
اصول ایمنی آسانسورمقدماتییک روزهآشنایی با استاندارد ملی 6303 و اصول ایمنی آسانسور
دوره مقدماتی بازرسی فنی آسانسور های الکتریکیمقدماتیدو روزهمعرفی انواع قطعات الکتریکی و مکانیکی آسانسور و آشنایی با اصول بازرسی فنی
دوره پیشرفته بازرسی فنی آسانسور های برقیپیشرفتهدو روزهنحوه انجام بازرسی های اولیه و ادواری آسانسور های برقی